Syndyk sprzeda 91 udziałów za 5% wartości oszacowania

Opis:

Syndyk masy upadłości Jacka Wójcika w upadłości sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, 91 (dziewięćdziesiąt jeden) udziałów w spółce 123 Pływamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Żelechów (KRS: 0000737471, NIP: 5291822010).

Cena stanowi 5% wartości oszacowania tj. 2.744,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote 00/100).

Oferty należy składać do dnia 13 lipca 2023 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Zabłocki ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do syndyka. Oferta, która wpłynęła do syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 454/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Jacka Wójcika” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2023 r. o godzinie 12.00 w Kancelarii Syndyka Daniela Zabłockiego ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa.

Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz dodatkowe informacje telefonicznie dostępne są w Kancelarii Syndyka w godz 9.00-17.00.

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.

Cena: 2 744 zł brutto
Dodano: 2 listopada 2021
Województwo:
Lokalizacja: Żelechów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]