Syndyk sprzeda 99 udziałów w spółce z o.o.

Opis:

Syndyk masy upadłości Barbary Wójcik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy wydał postanowienie z dnia 2 grudnia 2022 r. sygn. akt GL1G/GU/531/2022, sprzeda w trybie sprzedaży z wolnej ręki 99 udziałów za minimalną cenę 1200,00 zł w spółce REH-MEDICA Sp. z o.o. (KRS: 0000734955). Spółka nie posiada żadnego majątku i nie prowadzi działalności od kilku lat. Spółka posiada zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 28 623,97 zł.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres kancelarii: ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice lub e-mail na adres: a.rutkowski@mlynska2.pl do dnia 13 października 2023 r., godz. 10:00 (liczy się data dostarczenia oferty do kancelarii syndyka). Oferent winien złożyć oświadczenie o pokryciu wszelkich kosztów, opłat, podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży oraz zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym spółki, a także zawierać pod rygorem odrzucenia: pełne oznaczenie oferenta wraz z numerem PESEL, NIP, KRS, adres i siedzibę oferenta, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, datę sporządzenia oferty, oferowaną cenę nabycia.

Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndyk masy upadłości nie jest związany do wyboru złożonej oferty. Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży udziałów na dowolnym etapie postępowania. Wszelkie koszty nabycia ponosi kupujący. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, która nastąpi po wyborze oferty przez syndyka oraz zebraniu wszelkiej dokumentacji wymaganej przez kancelarię notarialną.

Cena: 1 200 zł brutto
Dodano: 12 lipca 2023
Województwo:
Lokalizacja: Gliwice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]