Syndyk sprzeda art. Biurowe 30% ceny oszacowania

Opis:

Przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej reki Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym firmy Partner XXI w upadłości z siedziba w ruchomości ,tj. stanu magazynowego hurtowni artykułów biurowych za cenę nie niższą niż 30% ceny oszacowania to jest 397.052,61 zł NETTO (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzy złote 61/100 NETTO
I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną dopiskiem „Partner XXI w upadłości” – OFERTA PRZETARGOWA STAN MAGAZYNOWY ART. BIUROWE – Sygn. akt – XII GUp 5/20”, z dopiskiem” NIE OTWIERAĆ „i dostarczona do Biura Syndyka Ewa Jurczak ul Władysława Sikorskiego 35 42-520 w Dąbrowie Górniczej do dnia 13.12.2021r , przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Kancelarii Syndyka
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na nr rachunku bank Santander Bank Polska SA 46 1090 2008 0000 0001 4421 1397 do dnia 13.12.2021r
II Oferta kupna powinna zawierać:
1. pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
2. proponowaną cenę zakupu netto,
3. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanego towaru,
4. oświadczenie, że oferent nie jest syndykiem lub Sędzią – Komisarzem, oraz że nie jest ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu
5. oświadczenie, że oferent nie jest upadłym ani jego przedstawicielem
6. zobowiązanie się oferenta do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności i odbioru towaru na własny koszt
7. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji warunków i zasad przetargu.
III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Ewa Jurczak w Dąbrowa Górnicza ul. Sikorskiego 35, w dniu 15.12.2021r o godz. 12.00
1. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. Syndyk dokonuje wyboru oferty, w której cena nabycia wskazana przez oferenta jest najwyższa.
3. Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia rozpoznania ofert.
4. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Przetargu.
5. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane.
6. Nabywca towaru zobowiązany jest do zapłaty ceny, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy sprzedaży , a za datę zapłaty uważa się chwilę wpływu środków finansowych na rachunek bankowy podany przez Organizatora Przetargu.
7. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
8. Brak zapłaty całej ceny sprzedaży w wyznaczonym terminie daje syndykowi prawo do odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z winy oferenta w każdym czasie.
9. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje w terminie uzgodnionym z Organizatorem Przetargu.
10. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert, bądź w przypadku odstąpienia przez Organizatora Przetargu od podpisania umowy.
11. Spis i oszacowanie stanu magazynowego znajduje się, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu.
12. Oświadczenie iż oferent nie będzie wywodził żadnych roszczeń wobec Syndyka , w tym z tytułu rękojmi za ewentualne wady sprzedanych ruchomości.
13 Koszty odbioru, załadunek towaru ponosi kupujący
14. Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu, w Biurze Organizatora Przetargu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35 lub pod nr tel. 88*******46 w godz. 9-14

Cena: 397 052 zł netto
Dodano: 8 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]