Syndyk sprzeda atrakcyjne działki inwestycyjne w Tyrawie Solnej (Gm. Sanok)

Opis:

Syndyk masy upadłości Anny Zimoń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości położonej w Tyrawie Solnej, gmina Sanok, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 180 i 199, obszaru 1,6338 ha, dla której Sąd Rejonowy
w Sanoku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KS1S/00074371/0
.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi brutto 90.930,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100).

 

Warunki sprzedaży:

  1. złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup udziału
    w nieruchomości trybie z wolnej ręki dot. A.Zimoń, sygn. akt VIII GUp 632/20/S – NIE OTWIERAĆ”, osobiście w siedzibie Kancelarii w Krakowie (31-117) przy ul. Wenecja 3/2 lub za pośrednictwem poczty, przy czym decydująca jest data wpływu oferty tj. do 09.10.2023 r., do godz. 16:00,

 

  1. dołączenie do oferty oświadczeń i dokumentów określonych w Regulaminie,

 

  1. wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 12 1540 1115 2044 0004 3200 0001, najpóźniej do 09.10.2023 r., wskazując
    w tytule przelewu „WADIUM na zakup udziału w nieruchomości”.

 

Termin składania ofert upływa w dn. 09.10.2023 r. o godz. 16.00. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędą się 10.10.2023 r. o godz. 10.30 w kancelarii przy ul. Wenecja 3/2 w Krakowie.
Z operatem szacunkowym określającym wartość przedmiotu sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 12 446 78 15) od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 16:00 w siedzibie kancelarii oraz nas stronie internetowej kancelarii. Pełny tekst Regulaminu dostępny na: www.zieciak.com.pl w zakładce ogłoszenia – nieruchomości.

 

Cena: 90 930 zł brutto
Dodano: 18 września 2023
Województwo:
Lokalizacja: Tyrawa Solna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]