Syndyk sprzeda atrakcyjne mieszkanie Lublin, ul. Tarasowa

Opis:

Mieszkanie Lublin, Tarasowa, o pow. użytkowej 34,27 m2, cena 260 860,00 zł.

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

WARUNKI SPRZEDAŻY NA ZBYCIE MAJĄTKU MASY UPADŁOŚCI
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Andrzeja Kędraka

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej 34,27 m2, Piętro: 1
Pomieszczenia: 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój.  Udział w gruncie i w częściach wspólnych budynku.

Ul. Tarasowa 2a m 6, dzielnica Sławin, 20-819 Lublin.

2. Sprzedaż nieruchomości lokalowej zostanie przeprowadzona w formie sprzedaży z wolnej ręki.

3. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:

  • złożenie oferty w kancelarii syndyka Kamili Anioł-Płoch w Lublinie, ul. Cicha 5/3, 20-078 Lublin, w terminie do 14 listopada 2021 r., do godz. 13.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– XIX GUp 671/20 „of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym.

4. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, syndyk obowiązany jest zorganizować aukcję.

5. Kupujący zobowiązany jest wpłacić całą cenę przed podpisaniem umowy, tj. 260 860,00 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt) zł.

6. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty, aukcję prowadzi syndyk, który w pierwszym etapie aukcji otwiera złożone oferty i podaje do protokołu ich cenę oraz warunki płatności, zaś w drugim etapie dokonuje oceny formalno-prawnej oferty pod kątem spełniania warunków ogłoszenia o aukcji.

7. Oferta winna zawierać: oznaczenie oferenta oraz datę sporządzenia oferty, określenie przedmiotu oferty, określenie proponowanej ceny nabycia, oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 90 dni od dnia jej złożenia, oświadczenie oferenta, że zapoznał się warunkami sprzedaży oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń, oświadczenie oferenta, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne, jak i prawne które ograniczałyby lub uniemożliwiały zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty, czytelny podpis oferenta lub osób działających w jego imieniu.

8. Przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży może nastąpić za cenę nie niższą, 260 860,00 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt) zł.

9. Syndyk pisemnie poinformuje oferentów o konieczności przeprowadzenia aukcji, o jej terminie i warunkach.

Oględzin przedmiotu sprzedaży oraz operatu szacunkowego można dokonywać w dni robocze w godz. 9.00-17.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin z syndykiem masy upadłości– nr 602 340 121.

 

Cena: 260 860 zł brutto
Dodano: 14 października 2021
Województwo:
Lokalizacja: Lublin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]