syndyk sprzeda Autobus Ikarus 260

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej- ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert, składnika majątkowego w postaci Autobusa Ikarus 260, rok prod. 1985.  Autobus jest niesprawny, wymaga kapitalnego remontu

Syndyk zaprasza chętnych do składania ofert na zakup w/w składnika za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż 5 000 zł brutto.

Warunki składania ofert:
1. Oferty można składać drogą elektroniczną na adres e-mail syndyka: joannagalazka@protonmail.com do dnia 2.11.2021r. godz. 15:00. O zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje dzień i godzina jej wpływu na w/w adres e-mail syndyka;
2. Syndyk udziela wszelkich informacji na temat przedmiotu oferty w dni powszednie w godz. od 10:00 do 15:00 pod numerem tel.: 603 945 525;
3. Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zakupem i ewentualnym odbiorem przedmiotu oferty;
4. Syndyk zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty bez podania przyczyn;
5 Sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tzn., że osoba, która nabywa rzecz staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń, ale też nie przysługuje jej uprawnienie z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

Stan techniczny pojazdu i jego wartość zostały ocenione przez rzeczoznawcę samochodowego. Ekspertyza została wydana w dniu 11.05.2020r., do wglądu w siedzibie Kancelarii syndyka po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania oraz na stronie www.galazkaupadlosci.pl

Cena: 5 000 zł brutto
Dodano: 14 czerwca 2021
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łódź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]