Syndyk sprzeda BMW 520 D Touring – rok prod. 2012 r.

Opis:

Syndyk masy upadłości Karoliny Skibińskiej – Konopko – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 160/21) zaprasza chętnych do składania ofert na zakup ruchomości za cenę najwyższą z oferowanych, ale nie niższą niż cena oszacowania, która wynosi 40.200,00 zł (czterdzieści tysięcy dwieście złotych 00/100) tj.:

 

 1. Samochód osobowy marki BMW 520 D Touring, rok produkcji: 2012
 • nr rejestracyjny: BS 65913, VIN: WBAMX11060DY04973, przebieg: ok. 250000 km, rodzaj nadwozia: kombi, 5 drzwiowe, wersja: Steptronic, kolor: czarny, moc silnika: 1995 cm3/135kW (184 KM), rodzaj skrzyni biegów: automatyczna, dopuszczalna masa całkowita: 2365 kg, data pierwszej rejestracji: 15.08.2012 r. (w Polsce: 18.11.2015 r.), data ważności badania technicznego: 22.01.2022 r.

 

Warunki konkursu ofert:

 1. Pisemne oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie samochodu – sygn. akt VIII GUp 160/21)” drogą pocztową na adres: Kancelarii Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 18 stycznia 2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
 1. Oferta pisemna powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka: syndyk.suwalki.pl w zakładce „ogłoszenia syndyka”.
 2. Należy dokonać wpłaty w wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100) do dnia 17 stycznia 2022 r. na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł,

nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP S.A. Oddział w Suwałkach, przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium.

 1. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, podlega zwrotowi (bez odsetek) najpóźniej w terminie tygodnia od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert, a wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane celem zabezpieczenia realizacji sprzedaży.
 2. Oglądanie ruchomości wyznaczone zostało na dzień 11 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu szczegółów.
 3. Informacje można uzyskać pod numerem tel. 885 851 227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00 lub drogą e-mail: horyzont@onet.pl.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2022 r. o godz. 10:00. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.
 6. Sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, tzn., że osoba, która nabywa rzecz staje się właścicielem rzeczy bez żadnych obciążeń, ale też nie przysługuje jej uprawnienie z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
Cena: 40 200 zł brutto
Dodano: 31 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: BEATA WABOŁ
Województwo:
Lokalizacja: SUWAŁKI
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]