Syndyk sprzeda budynek handlowo- usługowy w Kutnie

Opis:

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki, prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku handlowo – usługowego, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KW LD1K/00024559/9, o łącznej powierzchni 0,0429 ha, położonej w Kutnie przy ul. Popiełuszki 1, oznaczonej jako działka nr 1880, za kwotę 394 400,00 zł, w trybie pisemnego konkursu ofert.
Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 42 639 74 28 lub 60*******25 w godz. 10 -15 oraz na stronie www.galazkaupadlosci.pl. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS” – sygn. Akt. XIV GUp 49/21 należy przesłać listem poleconym (liczy się data wpływu do kancelarii) w terminie do dnia 31.08.2021 r. na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211. Oferta winna zawierać nazwę, siedzibę i status prawny oferenta, cenę nabycia, oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty. Warunkiem udziału w konkursie jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny oszacowania. Wszelkie opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i prowadzenia dodatkowych rokowań z wybranymi oferentami.

Cena: 394 400 zł brutto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kutno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]