Syndyk sprzeda budynek sklepu ul. Przemysłowa

Opis:

Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną o przeznaczeniu innym niż mieszkalne (poprzednio sklep spożywczy), o powierzchni 84,28 m2, zlokalizowaną na gruncie stanowiącym własność Gminy Lubsko o powierzchni 135m2, oddaną w użytkowanie wieczyste na okres do dnia 27.04.2087 r.

Nieruchomość położona jest przy ul. Przemysłowej w Lubsku, na gruncie oznaczonym jako działka nr 100/28.

W budynku znajduje się sala sprzedaży (47,61m2), pomieszczenie komunikacyjne (17,55m2), zespół pomieszczeń sanitarnych (2,80 m2, 1,10 m2, 1,16 m2), biuro (7,55m2), pomieszczenie magazynowe (6,51m2).

Nieruchomość jest w średnim stanie technicznym. Syndyk nie ponosi odpowiedzialności za stan i wady nieruchomości, w szczególności wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Sprzedaż jest dokonywana w postępowaniu upadłościowym i ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Nieruchomość zostanie sprzedana osobie, która złoży syndykowi najkorzystniejszą, pisemną ofertę zakupu nieruchomości. Ofertę można złożyć listem poleconym albo osobiście w kancelarii syndyka, ul. Sobieskiego 18, Zielona Góra w terminie do dnia 16.12.2021 r. (decyduje data wpływu).

Oferta powinna zawierać:

1) wskazanie nieruchomości;

2) wskazanie danych nabywcy (nabywców);

3) oferowaną cenę zakupu, nie niższą niż 109.000 zł;

4) termin związania ofertą, nie krótszy niż do dnia 28.02.2022 r.;

Syndyk nie przewiduje konieczności wpłaty wadium ani zawierania umów przedwstępnych (warunkowych).

Oględziny nieruchomości będą możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Cena: 109 000 zł brutto
Dodano: 25 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lubsko
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]