Syndyk sprzeda ciągnik samochodowy MAN 18.440 D20 TG-A E4 18.0t 2007

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda ciągnik samochody MAN BLS (XLX) 18.440 D20 TG-A E4 18.0t rok prod. 2007 za cenę nie niższą niż 6 700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych). Cena oszacowania przez rzeczoznawcę- 26 800,00 zł.

Osoby zainteresowane nabyciem winne składać oferty z zaproponowaną ceną, nie niższą niż podana w ogłoszeniu osobiście w Kancelarii syndyka pod adresem:
Syndyk Kinga Grynda-Kijanka, Al. IX Wieków Kielc 8/1, 25-516 Kielce lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii do dnia 15.10.2021 r. Na kopercie należy dopisać „oferta, sygn. akt V GUp 327/20”. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2021 roku o godz. 10.00 w biurze syndyka.

W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów syndyk przeprowadzi w celu uzyskania najwyższej ceny aukcję pomiędzy oferentami (w dniu 19.10.2021 roku o godz. 14.00).

Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres korespondencyjny/adres siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia, nie niżej niż 6 700,00 zł.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane. Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka lub gotówką w biurze syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail oraz telefonicznie pod nr 57*****21 w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Cena: 6 700 zł brutto
Dodano: 29 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]