Syndyk sprzeda cztery nieruchomości gruntowe niezabudowane

Opis:

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Wojtyny ogłasza łączną sprzedaż w trybie z wolnej ręki praw własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w województwie podkarpackim, powiecie łańcuckim i powiecie przeworskim, objętych masą upadłości Grzegorza Wojtyny. W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą:
1. Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 277/1 o powierzchni 0,1200 ha, położona w Koniakowie Północnym, Gmina Białobrzegi, powiat łańcucki, dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1A/00023210/6.
2. Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 677 o powierzchni 0,4500 ha oraz działki nr 682 o powierzchni 0,0200 ha, położona w Białobrzegach, Gmina Białobrzegi, powiat łańcucki, dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1A/00053054/3.
3. Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 1105 o powierzchni 0,2900 ha oraz działki nr 1106 o powierzchni 0,1400 ha, położona w miejscowości Świętoniowa, Gmina Przeworsk, powiat przeworski, dla której Sąd Rejonowy w Przeworsku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1R/00052603/7.
4. Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 1916 o powierzchni 0,3300 ha oraz działki nr 1961/2 o powierzchni 0.0100 Ha, położona w miejscowości Budy Łańcuckie, Gmina Białobrzegi, powiat łańcucki, dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW numer RZ1A/00031950/4.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 48.760,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 24 czerwca 2021 roku na adres Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Żelichowskiego: Al. IX Wieków Kielce 6 lok. 13, 25-516 Kielce. Decydująca jest data wpływu oferty do wskazanej powyżej Kancelarii Notarialnej. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 4.800,00 zł (słownie: cztery tysięcy osiemset złotych 00/100 groszy). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grzegorza Wojtyny w Santander Bank Polska S.A. o nr 46 1090 2792 0000 0001 4418 9076, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 125/19 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Mariusza Żelichowskiego: Al. IX Wieków Kielce 6 lok. 13, 25-516 Kielce. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności notariusza i przybyłych oferentów.
Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia wyboru oferty zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę zobowiązującą do zawarcia umowy rozporządzającej nieruchomościami wchodzącymi w skład przedmiotu sprzedaży.
Operaty szacunkowe nieruchomości sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka są udostępnione w kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa oraz w aktach sprawy o sygn. akt: V GUp „of” 125/19 w Sądzie Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.
Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży, w tym o udostępnienie operatów, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi – wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w zakresie wszelkich składników objętych przedmiotem sprzedaży.
Koszty zawarcia umów przewidzianych niniejszymi warunkami ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 48 760 zł brutto
Dodano: 25 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Białobrzegi
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]