Syndyk sprzeda dom 154,58 m2, działka 477 m2, Teresin Kaski

Opis:

Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości 1/2 części w prawie własności do nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, o łącznej powierzchni użytkowej 154,58 m2, w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o powierzchni zabudowy ca. 18,00 m2 o łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej wynoszącej 477 m2, stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 15/2, obręb 0037 Teresin Kaski, położonej w Teresinie Kaski przy ul. Kasztanowej 5A, gmina Teresin, Powiat Sochaczewski, województwo Mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1O/00039153/3.

Sprzedaż odbędzie się na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy pod sygn. akt VIII GUp 215/21.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego; cena wywołania wynosi 86.250,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Rejenta 8/31, 06-100 Pułtusk. Decydująca jest data nadania w placówce operatora pocztowego. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Krzysztofa Piotrowskiego (ul. Rejenta 8/31, 06-100 Pułtusk), wraz z podaniem sygnatury akt VIII GUp 215/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KUPNA w postępowaniu upadłościowym Moniki Gąsińskiej-Goc” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę z dnia 12 lipca 2021 roku może zostać udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: k.mikulko@pgwkancelaria.pl oraz telefonicznie: 226183089

Cena: 86 250 zł brutto
Dodano: 12 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sochaczew
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]