Syndyk sprzeda dom

Opis:

Dom szeregowiec

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

WARUNKI PRZETARGU NA ZBYCIE MAJĄTKU MASY UPADŁOŚCI
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Beata Genert Sklep Rogalik

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2800 ha, działka nr 146/1, zabudowanej domem mieszkalnym jednokondygnacyjnym pod dachem dwuspadowym oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Wilkowiczkach nr 27 gm. Choceń, posiadającej KW nr WL1W/00052970/4.

2. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie przetargu pisemnego.

3. Organizator przetargu może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny.

4. Przystępujący do przetargu obowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (10.900,00 zł) na konto bankowe nr 19 1020 5558 0000 8102 3129 6222.

5. Przetarg prowadzi syndyk, który w pierwszym etapie przetargu otwiera złożone oferty i podaje do protokołu ich cenę oraz warunki płatności, zaś w drugim etapie dokonuje oceny formalno-prawnej oferty pod kątem spełniania warunków ogłoszenia o przetargu.

6. Oferta winna zawierać: oznaczenie oferenta oraz datę sporządzenia oferty, określenie przedmiotu oferty, określenie proponowanej ceny nabycia, oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą przez okres 90 dni od dnia jej złożenia, oświadczenie oferenta, że zapoznał się warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie zgłasza w tym zakresie zastrzeżeń, oświadczenie oferenta, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne, jak i prawne które ograniczałyby lub uniemożliwiały zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty, czytelny podpis oferenta lub osób działających w jego imieniu, dowód opłacenia wadium.

7. Przeniesienie własności przedmiotu sprzedaży może nastąpić za cenę nie niższą, niż 109.311,00 zł.

8. Przed przystąpieniem do przetargu prowadzący pouczy oferentów, że wadium ulegnie przepadkowi, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

9. W razie, gdy złożone zostaną równorzędne cenowo oferty syndyk może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem warunków zapłaty zaoferowanej ceny albo przeprowadzić dodatkową aukcję z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.

10. Za oferty równorzędne uznaje się oferty, w których różnica w zaoferowanej cenie nie przekracza 10 % ceny wywoławczej.

11. Syndyk może zarządzić przeprowadzenie aukcji, na następujących warunkach, które mogą zostać zmienione:

a) aukcja odbędzie się w dniu wyznaczonym jako dzień rozpoznania ofert.

b) ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa zaoferowana cena w złożonych ofertach,

c) w aukcji mogą wziąć udział osoby, które złożyły ofertę i wpłaciły wadium,

d) w trakcie aukcji oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, nie niższe niż 10 % ceny wywoławczej,

e) po ustaniu zgłaszania postąpień syndyk wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i udziela przybicia,

f) zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia,

g) w przypadku, gdyby żaden z oferentów nie zaoferował postąpienia, tylko pozostał przy cenie wskazanej w ofercie, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem zaoferowanej ceny.

12.

Oferty nabycia należy składać w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa B.Genert 1 – sygn. akt V GUp 172/20” na adres: Dariusz Galek. Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, w terminie do 21.10.2021 r. do godz. 1300.

Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 22.10.2021 r. o godzi. 13.00 w biurze syndyka.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonywać w dni robocze w godz. 900-1400 po uprzednim uzgodnieniu terminu oględzin z syndykiem masy upadłości– nr 608090898.

  • Liczba łazienek: 1
  • Liczba pokoi: 4
Cena: 109 311 zł brutto
Dodano: 12 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Choceń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]