Syndyk sprzeda dom

Opis:

Ogłoszenie o KONKURSIE OFERT

Syndyk sprzeda prawo własności do nieruchomości w Binczarowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym z poddaszem o łącznej pow. użytkowej 303,93 m², złożona z działki nr ewidencyjny 140/12 w obrębie 0007 o powierzchni 5200 m², położona w woj. małopolskim, pow. nowosądeckim, Gminie Grybów, we wsi Binczarowa objętej KW NS1G/00076957/8

Oferty pisemne w języku polskim należy złożyć w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Mądry-Pawlikowskiej przy ul. Zamoyskiego 20A, 34-500 Zakopane (w godzinach pracy kancelarii) w terminie do 9 listopada 2021 r. do godz. 12.

Cena wywołania: 582.000,- zł bez danin publicznych

Warunkiem uznania oferty za ważną jest uiszczenie wadium, najpóźniej w terminie do składania ofert (data uznania na rachunku), w wysokości 50.000,- zł na rachunek bankowy Syndyka w PKO BP S.A. nr 73*******558 0000 860*******4692.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w tej samej kancelarii i tego samego dnia o godz. 1230, w trakcie którego zostaną podane nazwa oferentów i oferowane przez nich ceny.

Oferta winna zawierać nazwę (dane) i siedzibę (adres) oferenta, być podpisana przez upoważnioną (umocowaną) osobę (osoby), podawać oferowaną ceną netto (bez danin publicznych), oświadczenia o zobowiązaniu się do zapłaty ceny w przypadku wybrania jego oferty, o zobowiązaniu do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą oraz, że jest oferentowi znany stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu i nie wnosi do niego zastrzeżeń. Oferta niezawierająca tych danych, podająca dane nieczytelne lub niejednoznaczne, podpisana przez osoby nieumocowane oraz złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem nierozpatrzenia każdej z nich. Oferta spełniająca warunki niniejszego ogłoszenia, złożona z najwyższą ceną, równą lub wyższą od ceny wywołania, zostanie uznana za najkorzystniejszą z zastrzeżeniem, iż w przypadku wpływu ofert z tą samą ceną lub ofert z ceną nie mniejszą niż 90% najwyższej zaoferowanej ceny, zostanie przeprowadzona aukcja z tymi oferentami, gdzie ceną wywołania będzie najwyższa zaoferowana cena w przetargu. Operat szacunkowy oraz wzór oferty są dostępne na stronie www.reorg.pl albo można je otrzymać na adres elektroniczny po zgłoszeniu żądania na email lub telefonicznie 60*******07. Oględziny po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, nie później jednak niż do 5 XI 2021 r. Warunkiem przeniesienia własności jest zapłata całości ceny. Termin zapłaty to dwa miesiące z możliwością jego przedłużenia o dodatkowy miesiąc na pisemny wniosek oferenta. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub od sprzedaży o każdym czasie bez podania przyczyn.

Cena: 582 000 zł brutto
Dodano: 18 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Binczarowa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]