Syndyk sprzeda dom 67 m2 „bliźniak” w Darłowie

Opis:

Działając jako syndyk masy upadłości na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza sprzedam z „wolnej ręki ”prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej w Darłowie ul. E. Plater 46 Dz. 250 obr. 0014, dla której urządzono Księgę wieczystą nr KO1K/00021219/5

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Romana Górę (nr uprawnień 1084), z dnia 26.11.2019 roku oraz Warunki II Przetargu w celu sprzedaży z „Wolnej Ręki” są dostępne mailowo po kontakcie z Biurem Syndyka adres: iwona.trzeciak@imt-kancelaria.pl oraz w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 1070/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Cena wywoławcza Przedmiotu II Przetargu wynosi 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy 00/100 zł). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2022 r. wyłącznie przesyłką poleconą na adres: Biuro Syndyka ul. Pełczyńskiego 16/15 01-471 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty a nie data nadania. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. 1. b firmę żadnych zastrzeżeń. mowy sprzedażyzone i złożone w sądzie sprawozdanie z czynności za maj 2014 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy zł) na rachunek bankowy masy upadłości w Santander Banku numerze: 19 1090 1883 0000 0001 1929 3640 z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska/firmy oferenta oraz dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 1070/19”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 4 marca 2022 r. o godz. 11.00 w kancelarii notarialnej „Kancelaria Notarialna Anna Sota Ewa Rokos s.c 01-355 Warszawa, ulica Powstańców Śląskich 123 lok 67”.

Cena: 80 000 zł brutto
Dodano: 8 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Darłowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]