Syndyk sprzeda dom drewniany z działką 3.200 m kw. w Pieczyskach

Opis:

Syndyk masy upadłości Jarosława Kręglewskiego i Moniki Wieruckiej ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Pieczyskach, gmina Chynów
I
Przedmiotem przetargu są łącznie udziały – należący do upadłego Jarosława Kręglewskiego udział w wysokości 1/2 oraz należący do upadłej Moniki Wieruckiej udział w wysokości 1/2 – we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Pieczyskach 26A, gmina Chynów, powiat grójecki o powierzchni użytkowej 3.200 m² zabudowanej budynkiem mieszkalnym o konstrukcji drewnianej parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 134,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00054060/5.
II
Cena wywoławcza nieruchomości jest równa 75% wartości oszacowania i wynosi 270.750,00 zł.
III
Operat szacunkowy nieruchomości dostępny jest w aktach sprawy sygn. V GUp 34/18, aktualizacja operatu szacunkowego w aktach sprawy sygn. V GUp 12/20 w Sądzie Rejonowym w Radomiu V Wydział Gospodarczy, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom oraz w biurze syndyka przy ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom.
Nieruchomość można oglądać za uprzednim uzgodnieniem z syndykiem masy upadłości.
IV
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie „Przetarg nr 2 sygn. V GUp 34/18, V GUp 12/20” za pośrednictwem poczty na adres biura syndyka: ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom.
Każda oferta powinna zawierać:
1) dane oferenta – imię i nazwisko, firmę, numer PESEL lub numer wpisu do rejestru, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub CEIDG, numer konta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;
2) podpis oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z odpisem z rejestru; w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, oryginał pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
3) zezwolenia i zgody, jeżeli z uwagi na osobę oferenta są one wymagane przez ustawę lub umowę albo oświadczenie, iż do nabycia przedmiotu przetargu zezwolenia i zgody nie są wymagane;
4) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, spełnieniu i akceptacji jego warunków;
5) oferowaną cenę (określoną w wartości kwotowej) równą co najmniej cenie wywoławczej;
6) oświadczenie, że oferent zapoznał się lub na własne ryzyko odstąpił od zapoznania się z wyceną przedmiotu przetargu, jego stanem faktycznym i prawnym oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
7) dowód wpłaty wadium.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości: Jarosław Kręglewski w upadłości, NRB: 87 9129 0001 0061 060*******0001; za datę uiszczenia wadium uważa się datę uznania rachunku bankowego masy upadłości.
Termin na składanie ofert i wpłatę wadium upływa dnia 07.10.2021.
V
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 14.10.2021 na posiedzeniu niejawnym w kancelarii syndyka, ul. Kościuszki 1A lok. 201, 26-610 Radom. Wybór oferty dokonany przez syndyka podlega zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza.
Syndyk masy upadłości zastrzega możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Cena: 270 750 zł brutto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pieczyska
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]