Syndyk sprzeda dom jednorodzinny – 153 m2 przy ul. Przemysłowej 17

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 545 o powierzchni 713 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 153 m2, położonej przy ul. Przemysłowej 17, na płd.-zach. obrzeżach miasta Sędziszów, w powiecie jędrzejowskim, w woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00030205/1. Centralna część działki jest zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem (w przyziemiu budynku) oraz tarasem dobudowanym od strony południowej. Pozostała część działki jest zagospodarowana jako ogród przydomowy z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych oraz podjazdem i dojściem do budynku utwardzonym kostką betonową. Teren działki jest całkowicie ogrodzony i uzbrojony w przyłącze do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 335.968,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych). Zbycie przedmiotu przetargu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Michała Poborskiego: ul. Św. Leonarda 1/12, 25-311 Kielce lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).
Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium wysokości 33.600,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych i 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Fluid S.A. w upadłości w Sędziszowie w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie o nr: 54 1600 1462 1896 5040 4000 0001 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 83/20– dot. KI1J/00030205/1” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 19 kwietnia 2021 r. o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44 ,25-312 Kielce, w sali nr XXV. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie lub jego pełnomocnik.
Operat szacunkowy sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HOLOX” s.c. Małgorzata Jakubiec, Maria Broda z siedzibą w Bielsku – Białej (wrzesień 2020) zostanie udostępniony w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com. Szczegółowe warunki przetargu oraz wyciąg z operatu dostępne na stronie internetowej www.saltarski.com w zakładce Przetargi/Nieruchomości.
Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 335 968 zł brutto
Dodano: 16 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Sędziszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]