Syndyk sprzeda dom jednorodzinny w Lubawie

Opis:

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI

 

Działając jako syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłaszam regulamin sprzedaży nieruchomości położonej w Lubawie przy ul. Ruczyńskiego 9.

 

 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym – działka ewidencyjna nr 214 o powierzchni 0,0636 ha, położona przy ul. Ruczyńskiego 9 w Lubawie, dla której Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00013787/1.
 2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
 3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz może zostać udostępniony drogą elektroniczną.
 4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 marca 2021 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o.,  ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również ofertę można złożyć osobiście w biurze syndyka lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@grantfinance.pl.
 5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
 6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 59 1140 1153 0000 4640 5200 1045 w terminie do dnia 03 marca 2021 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.
 7. Oferta wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę wraz ze wskazaniem nr telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, oznaczenie nieruchomości i oferowaną cenę nabycia.
 8. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 04 marca 2021 o godz. 9:00.
 9. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Ilość oferentów uczestniczących w aukcji określi syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 04 marca 2021 o godzinie 10:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (e-mail, skype, inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 10. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie miesiąca od dnia wyboru oferty. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na trzy dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
 11.  Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.
 12.  Dalsze informacje o nieruchomościach można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: 601 627 391.
Cena: 200 000 zł brutto
Dodano: 31 sierpnia 2020
Województwo:
Lokalizacja: Lubawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]