Syndyk sprzeda dom jednorodzinny w m. Łoś

Opis:

Syndyk masy upadłości

Doroty Gołaś w upadłości

sygn. akt XIX GUp 337/20

sprzeda

w trybie z wolnej ręki

PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ

DOMEM JEDNORODZINNYM

położonej w miejscowości Łoś przy ul. Meliorantów 1,

dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą za numerem WA1I/00004405/7

Opis przedmiotu sprzedaży: Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, zrealizowany w technologii tradycyjnej w 1998 r., niepodpiwniczony z garażem w bryle.

Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.

Cena wywoławcza: 788.759,25 zł brutto

Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 9 lutego 2021 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 20 kwietnia 2021 r. włącznie wadium w kwocie 80.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.

Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel.: 22 2035757 w godz. 10:00 – 14:00. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.

Termin otwarcia ofert: W dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego (adres j.w.) syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.

Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.

Cena: 788 760 zł brutto
Dodano: 22 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łoś
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]