Syndyk sprzeda dom – Łódź Stoki

Opis:

Syndyk masy upadłości
Ewy Starożytnik osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda z wolnej ręki w trybie konkursu ofert należące do upadłej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Jędrowizna 28, działka nr 172/1 o pow. 599 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 220m 2,

dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00048986/7 za cenę nie niższą niż 240.000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnej oferty języku polskim w 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, do godziny 15.00 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferta powinna zawierać dane oferenta, oferowaną cenę, dowód wpłaty wadium, termin zapłaty ceny.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta zakupu nieruchomości” sygn. akt: XIV GUp 234/19 na adres biura syndyka 90-441 Łódź, al. Kościuszki 123 p. 401.
Przystępujący do konkursu powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości o nr: 87 1090 2705 0000 0001 4221 0761
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży, wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez syndyka. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty.
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod nr 505092358
Syndyk zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data publikacji: 09.03.2021 r.

Cena: 240 000 zł brutto
Dodano: 9 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łodź
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]