Syndyk sprzeda dom mieszkalny jednorodzinny przy ul. Jastrzębiej 8

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dariusza Ciołko ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Jastrzębiej 8, woj. warmińsko-mazurskie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OL1O/00096061/7. Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną o numerze 146 w obrębie 140, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o konstrukcji szkieletowej o powierzchni zabudowy 76 m2, o jednej kondygnacji nadziemnej i poddaszu użytkowym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia mieszkalna budynku wynosi 111,35 m2. Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie szacunkowym sporządzonym dla przedmiotowej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, zakres wyceny nie obejmuje wyposażenia ruchomego nieruchomości z wyjątkiem stałej zabudowy meblowej i wbudowanego AGD. Dodatkowo na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy i drewutnia, które również wchodzącą w skład masy upadłości Dariusza Ciołko w upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: V GUp ,,of” 89/20.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 758.758,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 09 lipca 2021 roku w Kancelarii Syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w godzinach jej urzędowania. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dariusza Ciołko prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o nr 75*******807 1000 0090*******113, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp ,,of” 89/20 najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 12 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w obecności przybyłych oferentów, przy czym obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Dariusza Ciołko lub upoważnioną przez niego osobę.
Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Aukcja zostanie przeprowadzona w odrębnie wyznaczonym terminie – przy użyciu urządzeń umożliwiających zdalne porozumiewanie się.
Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę, będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com. Wszelkie zapytania odnośnie Przedmiotu sprzedaży oraz przebiegu procesu sprzedaży należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.

Cena: 758 758 zł brutto
Dodano: 10 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]