Syndyk sprzeda dom mieszkalny jednorodzinny w Boguszewie

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Dariusza Ciołko prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp ,,of” 89/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 47/3 z obrębu 0002 Boguszewo, położonej w miejscowości Boguszewo, gmina Miłomłyn, powiat ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o jednej kondygnacji nadziemnej i poddaszu o powierzchni zabudowy 100 m2, niepodpiwniczonym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Ostródzie, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr EL1O/00033919/8.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 89.312,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 roku w Kancelarii Syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w godzinach jej urzędowania. Decydująca jest data wpływu oferty. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 8.900,00 zł (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Dariusza Ciołko prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. o nr 75 1050*******000 0090 9025 8113, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp ,,of” 89/20” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2021 roku o godzinie 14:00 w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w obecności przybyłych oferentów, przy czym obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Dariusza Ciołko lub upoważnioną przez niego osobę.
Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Aukcja zostanie przeprowadzona w odrębnie wyznaczonym terminie – przy użyciu urządzeń umożliwiających zdalne porozumiewanie się.
Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę, będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com. Wszelkie zapytania odnośnie Przedmiotu sprzedaży oraz przebiegu procesu sprzedaży należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 89 312 zł brutto
Dodano: 24 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Boguszewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]