Syndyk sprzeda dom szeregowiec

Opis:

Syndyk masy upadłości

Macieja Gęsińskiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie przetargu pisemnego, nieruchomość stanowiącą działkę gruntu nr 581/28 o pow. 219m², zabudowaną domem jednorodzinny w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 122m² + garaż o pow. 16m², położony w Skórzewie, ul. Rumiankowa 4, zapisaną w KW PO1P/00211513/5, za cenę najkorzystniejszą dla masy upadłości, nie niższą niż 65% wartości rynkowej określonej w operacie szacunkowym na kwotę 514 000,00zł tj. za cenę nie niższa niż 334 100,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery tysięcy sto złotych).

Ogólne warunki sprzedaży:

1. Pisemne oferty na zakup przedmiotu sprzedaży opisanego powyżej, z określeniem oferowanej ceny w kwocie netto nie niższej niż cena wywołania, należy składać należy w terminie do dnia 15 października 2021 roku do godz. 14:00 w Kancelarii Syndyka, ul. Wiktora Jankowskiego 2, 61-248 Poznań, w zamkniętych kopertach z podaniem sygnatury akt „XI GUp 341/16 oraz dopiskiem „OFERTA DOM SKÓRZEWO sygn. akt GUp 341/16” – NIE OTWIERAĆ”.

2. Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę oraz spełniać pozostałe wymogi określone w Regulaminie sprzedaży, dostępnym w Kancelarii Syndyka.

3. Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium w kwocie 10% wartości ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na konto masy upadłości w BOŚ Bank nr 26 1540 1056 2105 9365 9351 0005.

4. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

5. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny oraz za zwrotem wadium.

6. Z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Syndykiem, tel. 602 751 801

7. Z Operatem szacunkowym nieruchomości oraz regulaminem sprzedaży zapoznać się można w Kancelarii Syndyka ul. Wiktora Jankowskiego 2, 61-248 Poznań oraz na portalu internetowym

Cena: 334 100 zł brutto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skórzewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]