Syndyk sprzeda dom w Kościerzynie

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg nr 1 na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Antoniego Miętkiego w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Antoniego Miętkiego nie prowadzącego działalności gospodarczą (V GUp 64/21) zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa  własności nieruchomości gruntowej w postaci działki gruntowej nr 272/15 obszaru 1012 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 58,77 m2 położonej w Kościerzynie przy ulicy Lipowej 22, posadowionego na działce dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczysty prowadzi KW nr GD1E/00014732/2. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 351.750,00  zł. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania 351.750,00  zł.

Oferty należy składać do dnia 12.10.2021 roku na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu, a nie nadania np. na Poczcie Polskiej. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15.10.2021 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w sali nr B68.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 50.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 07 1140 1140 0000 3653 8900 1031 z dopiskiem ” wadium – Antoni Miętki „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego (, pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego ().

 

Cena: 351 749 zł brutto
Dodano: 13 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kościerzynie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]