Syndyk sprzeda dom w Kostkowie

Opis:

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 476/20/KP
z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 476/20/KP

ogłasza pisemny konkurs ofert
na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości obejmującej:

 

prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 134/1 obszaru 941,00 m2zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 281,85 m2zlokalizowanej w Kostkowie przy ulicy Księdza Galasa 11 (A), dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1W/00033808/1

 

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 351.300,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100).

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

WARUNKI KONKURSU OFERT

Szczegółowe warunki konkursu ofert określone zostały w Regulaminie konkursu ofert, który wyłożony został do wglądu osób zainteresowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00. Regulamin konkursu ofert, na życzenie oferentów, udostępniany jest również drogą mailową przez syndyka. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu ofert jest m. in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu konkursu ofert.

1.       Oferty należy składać do dnia 15 października 2021 roku osobiście w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu korespondencji do kancelarii syndyka).

2.       Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.       Kopertę należy zaadresować:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dominika Bączek
ul. Przemysłowa 35A budynek B, 84-200 Wejherowo
sygnatura akt VI GUp 476/20/KP
OFERTA – konkurs ofert sprzedaż nieruchomości

4.       Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej płatne jest przelewem na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert.

5.       Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 15 października 2021 roku pod rygorem od rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §5 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert rachunek bankowy.

6.       Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 19 października 2021 roku o godzinie 10.00 w kancelarii syndyka mieszczącej się w Wejherowie ul. Przemysłowej 35A budynek B.

7.       Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Cena: 351 300 zł brutto
Dodano: 9 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kostkowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]