Syndyk sprzeda dom w Kostkowie

Opis:

Opis

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

 

w sprawie pisemnego ofertowego przetargu

na sprzedaż nieruchomości

wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 476/20/KP

 

syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021r. zapadłym w sprawie VI GUp 476/20/KP 

 

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący:

 

prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 134/1 obszaru 941,00 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 281,85 m2 zlokalizowanej w Kostkowie przy ulicy Księdza Galasa 11 (A), dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1W/00033808/1,

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 468.400,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).

 

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

 

WARUNKI PRZETARGU

 

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie  przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

 

1.    Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

 

2.    Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

 

3.    Kopertę należy zaadresować:

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz RS Krystian Przybylski

sygnatura akt VI GUp 476/20/KP

PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

Słowa „PRZETARG – OFERTA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM.

 

4.    Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I niniejszego regulaminu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.

5.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  wskazanej w §3 ust. I Regulaminu Przetargu.

6.    Wadium płatne jest przelewem na rachunek bankowy:

Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek

ul. Przemysłowa 35A budynek B

84-200 Wejherowo

Alior Bank SA, numer rachunku: 30 2490 0005 0000 4600 2366 2745

(na przelewie proszę podać: wadium – Bernarda Gąciarz sygn. akt VI GUp 476/20/KP).

 

7.    Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 16 lipca 2021 roku  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 2 rachunek bankowy.

8.    Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 lipca 2021 roku o godzinie 10.00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.

9.    Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

 

 

Zapraszam do składania ofert

syndyk Dominika Bączek

Cena: 468 400 zł brutto
Dodano: 21 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kostkowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]