Syndyk sprzeda dom w Piławie Górnej

Opis:

Regulamin przetargu na sprzedaż prawa własności do nieruchomości wchodzącej
w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
§ 1 PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Piławie Górnej przy ul. Osiedle Młyńskie numer budynku 5, gmina Piława Górna, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie (KW nr SW1D/00010328/0), którą stanowią działki ewidencyjne o numerach: a) 631, AM – 7, pow. 68 m2,zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym typu segmentowego w zabudowie szeregowej; b) 644/3, AM – 7, pow. 101 m2,zabudowana garażem.
2. Rynkowa wartość oszacowania prawa własności nieruchomości wynosi 208 000,00 zł (dwieście osiem tysięcy złotych 00/100).
3. Wartość nieruchomości dla sprzedaży wymuszonej oszacowano na kwotę 166 400,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100).
4. Cena wywoławcza wynosi 100% wartości oszacowania dla sprzedaży wymuszonej tj. 166 400,00 zł
(sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych 00/100).

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie bezwarunkowej, bezterminowej pisemnej oferty w języku polskim, zawierającej:
a) dokładne oznaczenie oferenta zawierające: imię i nazwisko (firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę), nr identyfikacji podatkowej, a w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru – kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru, adres mailowy i numer telefonu;
b) proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej;
c) podpis oferenta lub upoważnionej przez oferenta osoby działającej w jego imieniu;
d) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz o pełnej i bezwarunkowej akceptacji jego warunków i postanowień.
e) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży w tym prawnym i technicznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 k.c.;
f) oświadczenie o poinformowaniu przez Sprzedającego o treści art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
g) oświadczenie, że w przypadku przyjęcia bezwarunkowej oferty Oferent zobowiązuje się w terminie wynikającym z Regulaminu Przetargu zapłacić zaoferowaną cenę (pomniejszoną o wpłacone wadium);
h) oświadczenie, że w przypadku przyjęcia oferty i niezapłacenia całej ceny nabycia w terminie wynikającym z Regulaminu Przetargu, prawo własności do nieruchomości nie przejdzie na Oferenta, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Sprzedającego;
i) oryginał ewentualnie udzielonego pełnomocnictwa albo jego kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza;
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności;
k) oświadczenie, że Oferent nie należy do grona osób określonych w § 2 ust. 2 Regulaminu Przetargu;
l) numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty;
m) potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy masy upadłości.
2. W postępowaniu przetargowym nie mogą uczestniczyć: upadły, syndyk, jego małżonek, zstępni, rodzice i rodzeństwo, a także powinowaci oraz obecni podczas rozpatrywania ofert na posiedzeniu jawnym w charakterze urzędowym.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – MASA UPADŁOŚCI MAREK GĘDŹBA – PRZETARG” w Kancelarii Notarialnej Maciej Szerer, ul. H. Sienkiewicza 7/3 58-300 Wałbrzych, w godzinach od 08:00 do 16:00 lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Notarialnej) w terminie do 30.08.2021 r.
4. Oferta nie spełniająca wyżej opisanego wymogu będzie traktowana jako nieważna.
§ 3 WPŁATA WADIUM
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 16 640,00 zł (szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych) na rachunek bankowy prowadzony do obsługi masy upadłości Marka Gędźby w upadłości: Bank PKO BP: 50*******095 0000 50******* 8910 do dnia 30.08.2021 r. W tytule przelewu należy podać: „Marek Gędźba – WADIUM”.
2. Opłaty bankowe związane z przelewem wadium ponosi Oferent.
§ 4 ROZPOZNANIE OFERT I ZAWARCIE UMOWY
1. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 03.09.2021 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Maciej Szerer, ul. H. Sienkiewicza 7/3, 58-300 Wałbrzych.
2. Wyboru oferty dokonuje Syndyk przy udziale Notariusza.
3. Kryterium wyboru oferty jest zaoferowana cena.
4. W przypadku złożenia ofert z proponowaną najwyższą ceną w tej samej wysokości zostanie przeprowadzona dodatkowa ustna aukcja pomiędzy Oferentami, którzy zaoferowali takie same najwyższe ceny.
5. Postąpienie w toku aukcji ustalone będzie w wysokości 1% najwyższej oferowanej w ofercie ceny nabycia zaokrąglonej do pełnych tysięcy złotych w górę.
6. Złożenie jednej oferty wystarczy do odbycia postępowania.
7. Jeżeli w toku ustnej aukcji nie zostanie złożona żadna oferta przetarg zostanie unieważniony.
8. Oferenci, ich reprezentanci lub należycie umocowani pełnomocnicy powinni stawić się na w dniu 03.09.2021 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Not. Maciej Szerer, ul. H. Sienkiewicza 7/3, 58-300 Wałbrzych na posiedzenie, na którym rozpatrywane będą oferty pod rygorem skutków, o których mowa w niniejszym ustępie. W przypadku, jeżeli w posiedzeniu nie będzie brał udziału należycie reprezentowany Oferent, a wystąpi sytuacja opisana ust. 4 wybrana zostanie oferta drugiego w kolejności Oferenta, o ile ten zaoferuje najwyższą dotąd zaoferowaną w przetargu cenę podwyższoną o wartość minimalnego postąpienia, o którym mowa w ust. 5.
9. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie miesiąca od dnia wyboru oferty, po uprzedniej zapłacie pełnej ceny sprzedaży na konto bankowe masy upadłości wskazane do wpłaty wadium.
10. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa do nieruchomości, w szczególności koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty wypisów dla obu stron, koszty wpisu do księgi wieczystej oraz wszelkie ewentualne podatki i inne opłaty publicznoprawne pokrywa kupujący/Oferent.
11. Oferowana cena jest ceną całkowitą.
12. Jedyną akceptowalną formą zapłaty jest przelew całej kwoty ceny na rachunek bankowy masy upadłości dokonany w takim terminie, by uznanie rachunku bankowego sprzedającego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym podpisanie aktu notarialnego – umowy sprzedaży prawa do nieruchomości. Jeżeli w wyżej zakreślonym terminie cała kwota nie zostanie przekazana na rachunek bankowy masy upadłości, wpłacone przez Oferenta wadium przepada, nawet jeżeli nie upłynął jeszcze termin określony w ust. 9.
13. Z zachowaniem terminu określonego w ust. 9 umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie ustalonym pomiędzy stronami. W braku porozumienia co do terminu zawarcia aktu notarialnego termin jednostronnie określi Sprzedający, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może on przypadać wcześniej niż na 3 dni robocze przed upływem terminu określonego w ust. 9. Jeżeli strony nie ustalą inaczej umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej wskazanej w § 2 ust. 3.
14. Oferentowi, którego oferta została wybrana, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
15. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone bez odsetek, na wskazane przez rachunki bankowe, w terminie 7 dni od dnia wyboru oferty.
16. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, w razie uchylenia się wybranego Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży i zapłaty ceny na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Przetargu. W szczególności wadium przepada w razie nie zawarcia umowy z przyczyn zależnych od Oferenta w terminie określonym w § 4 ust. 9, w tym zwłaszcza w przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży przez Sprzedającego wskutek niezapłacenia przez Oferenta ceny na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Przetargu.
17. Sprzedający niniejszym wyłącza zastosowanie przepisu art. 704§ 2 in fine Kodeksu cywilnego tj. w razie uchylenia się od zawarcia umowy przez Sprzedającego z jakiejkolwiek przyczyny, Oferent, którego oferta została wybrana nie może żądać zapłaty podwójnego wadium ani naprawienia szkody. Tym samym Oferentowi nie przysługują wobec Sprzedającego także żadne inne roszczenia z tego tytułu.
18. Uznaje się, że z chwilą podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, kupujący zostaje wprowadzony w prawa własności przedmiotu sprzedaży.

Pełna treść Regulaminu jest dostępna w formie elektronicznej u Syndyka.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 66*******12 od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00.

Dzień otwarty zaplanowano na dzień 20.08.2021 r. Obowiązują zapisy telefoniczne.

Cena: 166 400 zł brutto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Piławie Górnej
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]