Syndyk sprzeda dom w Przyłękach

Opis:

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty dla masy upadłości:
1. prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym w tym poddasze użytkowe, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 292,98 m2 położonym w Przyłękach przy ul. Zakładowej 1; 86 – 005 Białe Błota, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów, jako działka nr 351/2 o pow. 0,1766 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczysty księga wieczysta KW Nr BY1B/0 0 1 1 9 6 9 3 /8. Nieruchomość jest ogrodzona, uzbrojona w sieć wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną z sieci gminnej. Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wynosi 880 000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) netto.

Oferta winna zostać złożona w języku polskim w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie, na której należy oznaczyć dane oferenta oraz nanieść oznaczenie: OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI „PRZYŁĘKI” w terminie do dnia 26.07.2021 r. drogą pocztową na adres biura syndyka
(85-862) Bydgoszcz, ul. Raczkowskiego 8 ( decyduje data wpływu przesyłki na podany wyżej adres )
lub osobiście w terminie do 26.07.2021 r. do godz. 13.00.

Wybór najkorzystniejszej dla masy upadłości oferty na zakup nieruchomości nastąpi w dniu 27 lipca 2021 roku, o godzinie 10 – tej, w biurze syndyka przy ul. Raczkowskiego 8, 85 – 862 Bydgoszcz.

Każda oferta złożona pisemnie w języku polskim winna zawierać:
– imię i nazwisko oferenta, dokładny adres oraz nr telefonu,
w przypadku osób prawnych dokładne oznaczenie nazwy, siedziby oraz formy prawnej oferenta;
– proponowaną cenę zakupu;
– proponowany termin i sposób zapłaty (przy czym; przy zakupie prawa własności nieruchomości
termin ten nie może być dłuższy niż cztery miesiące od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez
syndyka, a oferowana cena zakupu musi zostać wpłacona przez oferenta na rachunek masy
upadłości najpóźniej dzień przed zawarciem umowy),
– własnoręczny podpis składającego ofertę.

Do oferty należy załączyć:
– w przypadku przedsiębiorców – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji dotyczący
oferenta, nie starszy niż wygenerowany do 7 dniu przed złożeniem oferty,
– potwierdzenie wpłaty wadium w równowartości 10% ceny wywoławczej (rachunek masy upadłości
prowadzony w Banku PEKAO S.A. o nr: 35*******465 1111 0010*******353).
– dokumenty wykazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta, jest upoważniona do
jego reprezentacji.
– w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na
zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1920r. Nr 31, poz. 178,
tj. Dz. U. z 2017 poz. 2278 ze zm.)
– oświadczenie oferenta, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu
oferty i nie wnosi do tego stanu zastrzeżeń,
– zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów zwianych ze sprzedażą, w tym kosztów notarialnych;
– wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium.
– oświadczenie oferenta o wyrażaniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach
czynności podejmowanych w procedurze przetargu.

Informację związaną z opisem przedmiotu sprzedaży, stanem prawnym i technicznym można uzyskać pod numerem telefonu lub przez wizję lokalną po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Cena: 880 000 zł brutto
Dodano: 13 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Przyłęki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]