Syndyk sprzeda dom w Radziejewie

Opis:

Syndyk ogłasza przetarg nr 1 na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości Lidii Słominskiej w upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gdańsku; VI Wydział Gospodarczy w postępowaniu upadłościowym Lidii Słominskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej (VI GUp 62/21) zatwierdził warunki przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej w postaci działki nr 67/1 położonej w Radziejewie, gmina Zblewo, zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 15, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GD1A/00059751/4, za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 124.113,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące sto trzynaście złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 08.12.2021 roku na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu, a nie nadania np. na Poczcie Polskiej. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 13.12.2021 roku o godzinie 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk w sali nr B65.

Osoby, które zamierzają wziąć udział w przetargu winny uiścić wadium w kwocie 20.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 28 1140 2004 0000 3402 8106 2789 z dopiskiem „wadium – Lidia Słominska „.

Szersze informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze (ul. Szkolna 8, Brzeźno Wlk., 83-115 Swarożyn) lub na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego , pod tel. 513 147 409 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: .

Operat szacunkowy dotyczący przedmiotowej nieruchomości oraz regulamin przetargu dostępne są w biurze lub na stronie internetowej Kancelarii Syndyka Grzegorza Wichrowskiego.

Cena: 124 113 zł brutto
Dodano: 2 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Radziejewo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]