Syndyk sprzeda Dom w Sulejówku

Opis:

Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta, którego przedstawi sędziemu-komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż.

Sprzedaż następuje za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 530.604,00 zł (pięćset trzydzieści tysięcy sześćset cztery złote 00/100). Na chwilę publikacji ogłoszenia Syndyk nie posiada zgody Sędziego-Komisarza na sprzedaż nieruchomości. Oferta złożona przez zdecydowanego, wyłonionego w niniejszym konkursie oferenta, będzie podstawą do złożenia wniosku i uzyskanie zgody o której mowa w art. 213 w związku z art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Upadłościowe.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 52/3, obręb 25 położona w Sulejówku przy ul. Kraszewskiego 47, w województwie mazowieckim.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SI1M/67923/8.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym jest sprzedażą egzekucyjną. Tym samym nabywca nieruchomości nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi budynek, z którego ze względu na jego architekturę można według wyboru albo wyodrębnić dwa lokale mieszkalne lub dokonać podziału geodezyjnego na dwie odrębne nieruchomości.

Biegła Sądowa przy SO w Lublinie Pani Danuta Jaroć dokonała wyceny nieruchomości:
1. Wg. aktualnego stanu nieruchomości na kwotę 707.472,00 złotych
2. Jako sumę wartości nieruchomości wyodrębnionych geodezyjnie na kwotę 832.906,00 złotych
3. Jako wartość nieruchomości z dwoma wyodrębnionymi lokalami na kwotę 791.261,00 złotych

W celu umówienia się na wizję lokalną należy skontaktować się z pracownikiem biura syndyka pod numerem telefonu 603-327-052 lub pod adresem email dobien@nadzorcy.pl

Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony na potrzeby postępowania upadłościowego nr 94 1090 2688 0000 0001 4241 5583.

Wadium wpłacone przez uczestnika, którego oferta wygrała konkurs w przypadku uzyskania zgody na sprzedaż i zawarcia umowy zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka nie krótszym jednak niż 1 a nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia uzyskania zgody na sprzedaż.

Oferta winna wyraźnie wskazywać osobę oferenta (imię i nazwisko a w przypadku osoby prawnej nazwę oraz inne dane identyfikujące) oraz adres korespondencyjny oraz w razie możliwości nr telefonu komórkowego oraz adres email.

Złożenie oferty oznacza, że oferent:
– zapoznał się z warunkami konkursu ofert,
– zapoznał się z informacjami dostępnymi z elektronicznej księgi wieczystej
– zna treść operatu szacunkowego wyceny wartości rynkowej przedmiotowej nieruchomości sporządzonego przez biegłą sądową przy SO w Lublinie Danutę Jaroć z dnia 16.10.2019r.,

Koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę, w tym koszty notarialne opłaty sądowe itp.

Oferty należy składać korespondencyjnie na adres biura syndyka.
UWAGA nowy adres biura
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 07.05.2020 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka pod adresem ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w dniu 11.05.2020 roku o godzinie 10.00

W przypadku wpłynięcia dwóch ofert syndyk dopuszcza możliwość zorganizowania ustnej licytacji z ceną wywoławczą w wysokości najwyższej złożonej oferty.

Operat szacunkowy do wglądu w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (GUp 54/19 „of”).

Cena: 530 604 zł netto
Dodano: 17 stycznia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Sulejówek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]