Syndyk sprzeda Dom w Sulejówku

Opis:

Kto sprzedaje.

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Edyty Orzechowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 29.07.2019r. w sprawie IX GU 283/19 „of”.

Cel ogłoszenia.

Wyłonienie w drodze konkursu Oferenta na zakup prawa własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, ofertę którego syndyk przedstawi sędziemu – komisarzowi z wnioskiem o zgodę na sprzedaż.

Przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 52/3, obręb 25 położona w Sulejówku przy ul. Kraszewskiego 47, w województwie mazowieckim.

Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr SI1M/67923/8.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym jest sprzedażą egzekucyjną. Tym samym nabywca nieruchomości nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi budynek, z którego ze względu na jego architekturę można według wyboru albo wyodrębnić dwa lokale mieszkalne lub dokonać podziału geodezyjnego na dwie odrębne nieruchomości.

Biegła Sądowa przy SO w Lublinie Pani Danuta Jaroć dokonała wyceny nieruchomości:

  1. aktualnego stanu nieruchomości na kwotę 707.472,00 złotych
  2. Jako sumę wartości nieruchomości wyodrębnionych geodezyjnie na kwotę 832.906,00 złotych
  3. Jako wartość nieruchomości z dwoma wyodrębnionymi lokalami na kwotę 791.261,00 złotych

Wizja lokalna

Wizja lokalna odbędzie się o godzinie 12.00 w dniu 09.01.2021. Chęć wzięcia udziału w wizji należy zgłosić pracownikowi biura syndyka pod numerem telefonu 603 327 052.

Forma składania ofert

Sprzedaż składnika masy upadłości następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.) „PU” oraz w innych przepisach powszechnie obowiązujących w dniu sprzedaży;

Określa się cenę wywoławczą na kwotę 399.000,00 zł netto (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) co stanowi 56% ceny oszacowania w opisie biegłej sądowej Danuty Jarość z dnia 16.10.2019r (wg. wyceny stanu aktualnego nieruchomości). Cena sprzedaży zostanie powiększona o podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku kiedy będzie on należny. Nabywca płaci podatek PCC jeśli będzie należny.

Oferty należy składać osobiście lub korespondencyjnie na adres biura syndyka.
ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 22.01.2021 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka lub jej awizowania przez Pocztę Polską S.A.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4, a następnie umieszczona w drugiej kopercie z napisem „OFERTA – NIE OTWIERAĆ”. Każda z kopert winna być zaadresowana do w/w biura syndyka koniecznie z podaniem sygnatury akt „IX GUp 98/19 ”of” ” oraz wyraźnym dopiskiem „Oferta na zakup Norbert Mendyk”. Oferta ta winna być złożona w biurze syndyka osobiście lub korespondencyjnie;

Oferta musi zawierać oferowaną cenę w kwocie netto (dokładne oznaczenie kwoty) równą, co najmniej cenie wywoławczej oraz oznaczenie składającego ofertę. Oferta i wszelkie dokumenty powinny być składane w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;

W przypadku podmiotu gospodarczego oferent winien dołączyć aktualny odpis z KRS lub ewidencji podmiotów gospodarczych;

Złożenie oferty przez Oferenta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że:
i. jest mu znana, sytuacja prawna i faktyczna przedmiotu sprzedaży i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
ii. wyraża zgodę na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § l Kodeksu cywilnego,
iii. zna warunki przetargu i je akceptuje,
iv. zna stan techniczny nieruchomości wchodzących w skład sprzedawanego przedsiębiorstwa
v. zna treść opisu i oszacowania wartości rynkowej masy upadłości na który składa ofertę i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń;
vi. wyraża zgodę na pokrycie wszelkich opłat i kosztów związanych z zawarciem umowy kupna-sprzedaży;
vii. posiada wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane;
viii. oferent jest uprawniony do zawarcia umowy zakupu przedmiotu sprzedaży za oferowaną cenę;
ix. nie zachodzą przesłanki wskazane w art. 157a ust 2-3 PU;

Oferent winien dołączyć dowód uiszczenia wadium;
i. składający ofertę nabycia winien uiścić na rachunek bankowy wskazany przez
syndyka, tj. rachunek bankowy nr 94 1090 2688 0000 0001 4241 5583 (Santander) wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy 00/100). Odbiorcą przelewu jest: Paweł Choina syndyk Edyty Orzechowskiej, ul. Struga 19, 21-040 Świdnik.
ii. wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy:
a. wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie określonymi w pkt 12,
b. nie zawrze umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w terminie określonym w pkt 12.
iii. pozostałym oferentom, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wskazany w ofertach rachunek bankowy. Od wpłaconych wadiów odsetki nie przysługują.

Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2021 roku o godzinie 12.00 w biurze syndyka ul. Struga 19 w Świdniku;

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty spełniającej warunki formalne, syndyk dopuszcza możliwość przeprowadzenia licytacji.

 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wybrania oferty zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek wskazany przez syndyka;

Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego
z ceną nabycia jest niedopuszczalne;

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący, w tym koszty Notariusza oraz koszty sądowe wszelkich wpisów, w tym wykreśleń z ksiąg wieczystych ponosi kupujący;

Kupujący w terminie 7 dni od wyboru oferty pisemnie powiadomi syndyka o wyborze kancelarii notarialnej. W przypadku uchybienia tego terminu syndyk wskaże notariusza;

Aż do momentu sprzedaży zastrzega się prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn;

Kupujący nabywa składniki masy upadłości wolne od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 i 317 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 233 z późn. zm.));

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa upadłościowego;.

 

Więcej informacji udziela pracownik biura syndyka pod nr telefonu 603327052

Cena: 399 000 zł netto
Dodano: 17 stycznia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Sulejówek
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]