Syndyk sprzeda dom w Toruniu przy ul. Działowej – oferty do 24.03.2021

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową o pow. 2010 m2 zabudowaną domem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 279,63 m2, położoną w Toruniu przy ul. Działowej 13, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi księgę wieczystą KW nr TO1T/1214 0/0. Sprzedaży podlega całe prawo do opisanej nieruchomości.

Budynek mieszkalny parterowy, z poddaszem użytkowym (dach pokryty eternitem), bez podpiwniczenia. Nieruchomość wyposażona jest w instalacje wodną (wodociąg), elektryczną, kanalizację miejską, instalację c.o. własną (piec węglowy).

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 279,63 m2 znajduje się w zabudowie wolnostojącej. Plan użytkowy nieruchomości obejmuje pomieszczenia na parterze oraz na poddaszu częściowo użytkowym.

Działka jest ogrodzona, z bramą wyjazdową, częściowo zagospodarowana i zabudowana także obiektami gospodarczymi, np. Wiatą garażową. Atutem nieruchomości jest jej łączna powierzchnia, przekraczająca 2000 m2.

Wartość szacunkowa nieruchomości, zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w postępowaniu upadłościowym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego oszacowana została na kwotę 425 000, – zł netto. W celu nabycia praw do nieruchomości należy złożyć pisemną ofertę. Oferty można składać do kancelarii syndyka mieszczącej się w Toruniu, przy ul. Szerokiej 12/6, osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA, SYGN. AKT V GUp 64/18, NIE OTWIERAĆ” przy czym oferta musi wpłynąć do kancelarii do dnia 24 marca 2021 roku do godz. 15:00.

Do oferty należy dołączyć dokument stanowiący dowód wpłaty wadium. Wadium uważa się za zapłacone jeżeli uznanie rachunku bankowego upadłego kwotą wadium nastąpi najpóźniej w dniu 24 marca 2021 roku.

Wpłata wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, tj. 85 000,00 ,- zł. na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: 38 1540 130 4 2035 00 01 0371 000 1.
Rozpoznanie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 marca 2021 roku o godz. 10:00 w kancelarii syndyka mieszczącej się przy ul. Szerokiej 12/6 w Toruniu.
Z warunkami oraz przedmiotem sprzedaży (w tym opisem i oszacowaniem) należy zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem (tel. 519 845 846 ), w kancelarii syndyka mieszczącej się w Toruniu przy ul. Szerokiej 12/6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Możliwość uzyskania informacji także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Obowiązek zawarcia umowy sprzedaży w terminie 3 miesięcy od wyboru oferty pod rygorem utraty wadium.

Oferent przyjmuje do wiadomości, iż na terenie nieruchomości mogą pozostawać przedmioty ruchome niestanowiące składników masy upadłości. Syndyk nie będzie zobowiązany do ich usunięcia lub uprzątnięcia.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany warunków procedury sprzedaży nieruchomości na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży zawartych w ogłoszeniu.

Cena: 425 000 zł brutto
Dodano: 5 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Toruń
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]