Syndyk sprzeda dom w Żarkach

Opis:

Syndyk masy upadłości Lucyny Szczypień – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. 0,0141 ha, położonej w miejscowości Żarki przy ulicy Kadetów 22, gmina Libiąż, powiat chrzanowski, województwo małopolskie, o numerze działki 3940, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00004455/4.
Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 76 200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto.
Oferty należy składać do dnia 25 maja 2021 r. na adres biura syndyka: Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków. Każda oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych koper powinna być zaadresowana pod wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt: VIII GUp 204/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA W KONKURSIE OFERT w postępowaniu upadłościowym Lucyny Szczypień”. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7 620,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Lucyny Szczypeń w banku ING Bank Śląski S.A. o numerze: 86 1050 1445 1000 0092 6727 9751, najpóźniej do dnia 25 maja 2021 roku, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym.
Otwarcie ofert i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 26 maja 2021 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka przy al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków przez syndyka w obecności dwóch wybranych przez syndyka członków komisji. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie licytacji w formie ustnej wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na warunkach wskazanych w regulaminie konkursu ofert. Licytacja w formie ustnej odbędzie się bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.
Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską z dnia 09 września 2019 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka – Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beliny Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00- 15:00, oraz w aktach sprawy sygn. akt VIII GUp 204/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków. Informacje o przedmiotowym konkursie ofert można uzyskać również pod numerem telefonu: 535 67 67 67 lub drogą mailową pod adresem: biuro@restrukturyzacja-lucrum.pl.

Cena: 76 200 zł brutto
Dodano: 9 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Żarki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]