Syndyk sprzeda dom wolnostojący Dobrocin

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Pana Jerzego Lecha Wilgi sygn. Akt V GUp „of“ 155/20), ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:

Prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 267/93 o pow. 0,0992 ha zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. Użytkowej 85 m. kw. wraz z infrastrukturą techniczną. Nieruchomość położona jest w miejscowości Dobrocin 38/2, obręb Stare Kiłkuty gmina Małdyty. Dla nieruchomości prowadzona jest Księgą wieczystą nr. EL2O/00023437/9 w Sądzie Rejonowym w Ostródzie VI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Morągu. Nieruchomości zostały oszacowane przez Rzeczoznawcę majątkowego na wartość 184 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysięcy złotych). Nieruchomość jest własnością Jerzego Lecha Wilga.

Sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania. Do ceny wynegocjonowanej doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

Zainteresowani winni przesłać ofertę w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Oferta przetargowa V GUp „of” 155/20 na adres: Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 28.12.2021 r. Do oferty należy dołączyć dokumenty określone w warunkach sprzedaży oraz potwierdzenie wpłaty wadium w kwocie 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości 42 1090 2590 0000 0001 4741 9744. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 29.12.2021r. o godz 14,00. w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu,

Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami sprzedaży zatwierdzonymi przez Sędziego – komisarza.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

Ze szczegółowymi warunkami sprzedaży zatwierdzonymi Postanowieniem Sędziego – Komisarza oraz z opisem i oszacowaniem lokalu mieszkalnego a także ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości można zapoznać się codziennie w kancelarii syndyka masy upadłości przy ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem pod nr 502 542 609.

Liczba łazienek: 1
Liczba pokoi: 3
Kontakt:
Syndyk Antoni Paciorkowski
tel: 502 542 609

Cena: 184 000 zł netto
Dodano: 3 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Dobrocin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]