Syndyk sprzeda dom

Opis:
  • Cena za m² 1157.76 zł/m²
  • Powierzchnia 120 m²
  • Powierzchnia działki 4 300 m²
  • Jednopiętrowy

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ZAWIADAMIA
O sprzedaży w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wchodzących w skład masy upadłości w postępowaniu oznaczonym sygnaturą akt VIII GUp 293/20
1. Przedmiotem sprzedaży jest :
Prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym oznaczonej w ewidencji gruntów nr 229 o pow. ogółem 0,4300 ha, obręb 17 Płonka Kościelna, gm. Łapy, powiat białostocki, woj. podlaskie. Dla nieruchomości nie ma założonej księgi wieczystej.
2. Cena wywoławcza wynosi 138 931,00PLN (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 00/100).
3. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 16 marca 2021 roku, godz. 9.30
4. Warunkiem uczestniczenia w procesie sprzedaży jest :
a/ Przesłanie kompletnej oferty w terminie do 15 marca 2021 roku , na adres: Kancelaria Syndyka Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, listem poleconym ( decyduje data wpływu oferty, a nie data jej nadania). Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do wyżej wymienionego syndyka, z podaniem sygnatury akt „ VIII GUp 293/20” i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
b/ przedstawienie, najpóźniej przy otwarciu ofert, lub dołączenie do oferty dowodu wpłaty wadium 10 000,00 PLN (słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100) na rachunek bankowy syndyka masy upadłości : Jan Nosowicz, ul. Bohaterów Getta 12, 15-450 Białystok, ING Bank Śląski S.A. nr r-ku 52 1050 182 3 1000 00 91 4701 039 2.
Pełny tekst regulaminu sprzedaży oraz operaty szacunkowe dostępne są u syndyka po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 608 590 035.

Cena: 138 931 zł brutto
Dodano: 19 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Płonka Kościelna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]