Syndyk sprzeda domek holenderski, Werblinia k. Pucka

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki domek holenderski o pow. ok. 38 m2, zlokalizowany w Werblini k. Pucka za cenę wywołania nie niższą niż 3520,00 pln (słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100). Oferta dotyczy samego domku holenderskiego bez gruntu, który jest dzierżawiony od osoby trzeciej. Ofertę na zakup ruchomości należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka b.domagalski@grantfinance.pl do dnia 18 lipca 2021 r.

Warunki sprzedaży udziału:
a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie ruchomości, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,
b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,
c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,
d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,
e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,
f) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Dodatkowe informacje oraz wycenę ruchomości można uzyskać kontaktując się z syndykiem.

Cena: 3 520 zł brutto
Dodano: 6 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Werblinia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]