Syndyk sprzeda domek holenderski, Werblinia

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki domek holenderski o pow. ok. 38 m2, zlokalizowany w Werblini k. Pucka za cenę wywołania nie niższą niż 10.560,00 pln (słownie: dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Ofertę na zakup ruchomości należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka do dnia 19 maja 2021 r.

Warunki sprzedaży udziału:
a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie ruchomości, której oferta dotyczy oraz cenę nie niższą niż cena minimalna,
b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert,
c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,
d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,
e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,
f) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Dodatkowe informacje oraz wycenę ruchomości można uzyskać kontaktując się z syndykiem.

Cena: 10 560 zł brutto
Dodano: 7 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Werblinia
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]