Syndyk sprzeda działkę 2,2040 ha w Grajwie k. Giżycka

Opis:

Syndyk masy upadłości Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg (aukcje) na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie giżyckim, Gminie Giżycko, obręb 6 Grajwo, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 302 o powierzchni 2,2040 ha objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr OL1G/00045319/1.
Cena wywoławcza za Przedmiot Przetargu stanowi kwotę 725 400,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych) netto.
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 04 sierpnia 2023 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty winny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane na adres, o którym mowa w pkt 4 powyżej, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt „V GUp 54/16”, a także umieścić w sposób wyraźny dopisek „Oferta na przetarg w postępowaniu upadłościowym Arna Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – dz. ew. nr 302, Grajwo k. Giżycka” oraz dopisek „nie otwierać”, nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta.
Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 72 500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Arna Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie o nr: 38 1750*******000 0000 3086 3647, prowadzony w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 22 sierpnia 2023 r. o godz. 11:00, w sali nr 1.
Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości z dnia 03 stycznia 2023 roku, jest do wglądu w biurze Syndyka – Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com oraz sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w aktach postępowania upadłościowego Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzonego pod sygnaturą V GUp 54/16.
Szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej Kancelarii Syndyka www.saltarski.com.
Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 puin).
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 725 400 zł netto
Dodano: 31 maja 2023
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Osiedle Grajwo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]