Syndyk sprzeda działkę

Opis:

Regulamin przetargu w formie konkursu ofert połączonego z aukcją

Pracownik wyznaczony do kontaktu nie odpowiada na wiadomości wysłane przez portal.

Proszę o zapoznanie się treścią całego regulaminu.

1.       Przedmiot sprzedaży:

Działka nr 465 o pow. 0,0382ha, objęta księgą wieczystą numer GL1G/00094303/6, która stanowi w całości składnik masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, Wydział VI Gospodarczy prowadzi postępowanie upadłościowe pod sygnaturą VI GUp 159/21.

2.       Wartość rynkowa przedmiotu sprzedaży wynosi WE = 61 000 zł, słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych i jest jednocześnie minimalną ceną ofertową.

3.       Sprzedaż jest objęta podatkiem od czynności cywilno-prawnych, jest to sprzedaż z majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

4.       Wszystkie koszty notarialne, opłaty związane z aktem notarialnym oraz podatki ponosi Kupujący.

5.       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest uznanie rachunku masy upadłości pełną sumą wadium w wysokości 10 000 zł, słownie: dziesięciu tysięcy złotych, przed datą otwarcia ofert.

6.       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest przysłanie oferty cenowej na adres kancelarii listem poleconym, przy czym wpływ oferty winien nastąpić do dnia poprzedzającego dzień otwarcia kopert. Oferta winna zawierać następujące oświadczenie: „Oferuję cenę zakupu nieruchomości w postępowaniu o sygnaturze VI GUp 159/21 prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej od syndyka w cenie ……………….. złotych. Oświadczam, że zapoznałem się treścią Regulaminu przetargu i akceptuję jego treść oraz że zapoznałem się ze stanem nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.”

Oferta cenowa winna być wyższa lub równa cenie wskazanej w p. 2 pod rygorem jej nieuznania.

7.       Oświadczenie, o którym mowa w powyższym punkcie, winno być czytelnie podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, a jej umocowanie wykazane.

8.       Złożenie oferty cenowej w konkursie ofert wiąże kupującego i wadium dla najwyższej z ofert podlega zaliczeniu na cenę zakupu, a w przypadku nie przystąpienia przez wybranego Oferenta lub Oferentów do zakupu lub aukcji przepada na rzecz masy upadłości.

9.       W przypadku ofert, które nie zostały wybrane, wadium podlega zwrotowi bez zbędnej zwłoki przez syndyka bezpośrednio na rachunek bankowy, z którego zostało wpłacone.

10.   Przystąpienie przez wybranego Oferenta/Oferentów do zakupu winno nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od dnia wybrania oferty przez syndyka pod rygorem przepadku wadium na rzecz masy upadłości.

11.   Otwarcie kopert z ofertami cenowymi nastąpi publicznie w kancelarii syndyka Mariusza Kamińskiego przy ul. Żywieckiej 212a, 34-325 Łodygowice w dniu 1 grudnia 2021 roku o godzinie 8:30.

12.   W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą oferowaną ceną, bezpośrednio po otwarciu kopert z ofertami, syndyk przeprowadzi aukcję ustną z sumą postąpienia 3 000 złotych, słownie trzy tysiące złotych, celem wyłonienia nabywcy.

13.   Z przebiegu aukcji zostanie sporządzony protokół.

14.   Rachunek masy upadłości właściwy do wpłaty wadium i reszty zakupu przedmiotu sprzedaży ceny to:

64 1140 2004 0000 3302 8124 3968.

15.   Operat szacunkowy jest do wglądu na stronie internetowej kancelarii syndyka Mariusza Kamińskiego w zakładce wyprzedaż majątku.

16.   Przed konkursem ofert, ze względu na fakt, że przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana zainteresowani mogą w dowolnym terminie zapoznać się z jej stanem samodzielnie, bez uprzedniego informowania syndyka.

17.   W razie pytań telefon kontaktowy w sprawie aukcji to 690 690 627, czynny w godzinach od 9 do 15 w dni robocze.

18.   Syndyk dopuszcza zmiany niniejszego regulaminu w celu zapewnienia transparentności procesu sprzedaży i usunięcia ewentualnych wątpliwości co do zasad przetargu.

Informacje dodatkowe:

Operat dot. nieruchomości znajduje się na stronie syndyka kancelariasyndyka.com w zakładce wyprzedaż majątku

Cena: 61 000 zł brutto
Dodano: 16 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gliwice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]