Syndyk sprzeda działkę

Opis:

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Kancelaria Syndyka – Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o., Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Dobosz oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Woźniki, powiat lubliniecki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą:

– nr CZ1L/00019811/5 za cenę nie niższą niż 17.310,00 zł

– nr CZIL/00019812/2 za cenę nie niższą niż 12.330,00 zł

WARUNKI SPRZEDAŻY:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

– złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta VIII GUp 272/20” na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego sp. z o.o., Syndyk Paweł Dobosz, 42-217 Częstochowa, ul. Glogera 4/4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2022 r. (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka, a nie data jej nadania);

– uiszczenie wadium w wysokości 1.731,00 zł (dla nieruchomości CZ1L/00019811/5) lub w wysokości 1.233,00 zł (dla nieruchomości CZ1L/00019812/2) na rachunek bankowy masy upadłości nr 24 1090 2590 0000 0001 4727 0688 (decydująca jest data uznania na rachunku masy upadłości).

Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnatury VIII GUp 272/20, podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości.

Termin otwarcia i rozpoznania ofert ustala się na dzień 27.01.2022 r. na godz. 10:00. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie zaprotokołowane przez syndyka.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi z uwzględnieniem przepisów regulujących obrót nieruchomościami rolnymi. Zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowanie będzie wykonaniem prawa pierwokupu przez uprawnione do tego podmioty. Cena nabycia powinna zostać uiszczona przez nabywcę w całości na rachunek masy upadłości najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy sprzedaży pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu przez uprawnione do tego podmioty. Wadium wpłacone przez nabywcę podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, pozostałym oferentom wadium zwraca się niezwłocznie.

Wybrany nabywca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości, w szczególności kosztów aktu notarialnego, podatków oraz kosztów wpisów do księgi wieczystej.

Syndyk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanej nieruchomości.

Z operatem szacunkowym oraz regulaminem można zapoznać się w kancelarii syndyka po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. 79*******39).

Cena: 17 310 zł netto
Dodano: 3 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Woźniki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]