Syndyk sprzeda działkę budowlaną

Opis:

Oferta aktualna – możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

SYNDYK MASY UPADLOŚCI IRENY PÓŁTORAK

adres do korespondencji: ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św.

oferuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie nr 15 Pogorzałe, składających się działek o numerach 175/2, 176/2, 244, 245/2, 245/3 i łącznej powierzchni 0,4979 ha, dla których Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1R/00022229/3 za cenę wywoławczą 12 950,00 zł.

Warunki sprzedaży:

1. Warunkiem przystąpienia do sprzedaży jest złożenie pisemnej oferty na przedmiotową nieruchomość wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium.

2. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.11.2021r. przesyłając je wyłącznie przesyłkami poleconymi na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św. O terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia przesyłki do adresata.

3. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być składane w zamkniętej kopercie A4, a ta koperta umieszczona w kolejnej kopercie formatu A4 z dopiskiem „Oferta na zakup – nie otwierać”.

4. Warunkiem udziału w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 1 295,00 zł na konto:

Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski, ul. Akacjowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski nr: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX774

Kopię przelewu wadium należy dołączyć do oferty oraz należy wskazać numer konta oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

5. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka przy ul. Wardyńskiego 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, II piętro; w dniu 09.11.2021r. o godz. 10:00.

6. Pozostałe warunki sprzedaży, a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna spełniać oferta zamieszczone zostały w regulaminie sprzedaży.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków sprzedaży oraz unieważnienia przedmiotowej sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyn.

8. Dodatkowych informacji o przedmiocie sprzedaży, wgląd w operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Syndykiem nr tel. 601 695 025.

Cena: 12 950 zł brutto
Dodano: 11 października 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Skarżysko_Kamienna, Pogorzałe
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]