Syndyk sprzeda Działkę budowlana

Opis:

Ogłoszenia o sprzedaży:
Syndyk masy upadłości BRAVET Sp. z o.o. w Warszawie, sprzeda z wolnej ręki, wchodzące w skład masy upadłości:

– nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej w granicach działki nr 151/106 AM-1, o powierzchni 0,0940 ha obręb Lipce, gmina Miłkowice. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr LE1L/00085147/7.

Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 76/19, nr KW, nr działki i informacją że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec, ul. Księcia Witolda 49 lok. 18, 50-202 Wrocław – w terminie do 28.12.2021 r. do godz. 12:00.
– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości określonej w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 28.12.2021 r.
– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie określonym w Regulaminie sprzedaży w Kancelarii przy, ul. Księcia Witolda 49/18, 50-202 Wrocław
– Szczegółowe warunki sprzedaży, wysokość i zasady wpłacania wadium oraz termin otwarcia ofert określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym u syndyka
– Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres
– Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny

Kontakt:
Biuro syndyk
tel: 606103035

Cena: 462 000 zł brutto
Dodano: 14 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lipce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]