Syndyk sprzeda działkę budowlaną

Opis:

Syndyk masy upadłości
ogłasza konkurs ofert pisemnych na wybór nabywcy udziałów w wysokości 1/2 każdy w nieruchomościach położonych w Krościenku nad Dunajcem.

Podstawowym kryterium przy wyborze oferenta jest wysokość zaoferowanej ceny. Celem konkursu ofert jest sprzedaż:

• udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, stanowiącą działkę nr 1501/2, o łącznej pow. 0,2890 ha, położonej w Krościenku nad Dunajcem, dla Której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: NS1T/00084779/7;

• udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, stanowiącą działkę nr 11272/1, o łącznej pow. 0,3100 ha, położonej w Krościenku nad Dunajcem, dla Której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: NS1T/00134664/4;

• udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej, stanowiącą działkę nr 1574/1, o łącznej pow. 0,5362 ha, położonej w Krościenku nad Dunajcem, dla Której Sąd Rejonowy w Nowym Targu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: NS1T/00134569/8
zwane dalej łącznie „Przedmiotem Sprzedaży”.

Cena wywoławcza wynosi:
76 773,50 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy i 50/100 złotych) brutto.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości nr 93 2490 0005 0000 4000 4950 6682, prowadzony przez Alior Bank S.A., wadium w wysokości 7 677,35 zł (siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem i 35/100 złotych) w terminie do dnia 30 września 2021 r. W tytule przelewu należy podać: „wadium, konkurs ofert Jolanta Gawryluk, VIII GUp 569/18”.

Oferty należy składać do Karola Tatary – syndyka masy upadłości – Kancelaria Syndyka (ul. Filipa Eisenberga 11/1, 31-523 Kraków) w terminie do dnia 30 września 2021 r. do godziny 17:00. Oferty mogą być także wysyłane drogą pocztową lub przesyłkami kurierskimi – w takim przypadku za złożoną w terminie ofertę należy uznać taką, która do Kancelarii wpłynie do dnia 30 września 2021 r. do godziny 17:00. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie o formacie mniejszym niż A4, opatrzonej dopiskiem „Oferta na zakup udziałów w nieruchomościach w postępowaniu upadłościowym Jolanty Gawryluk, VIII GUp 569/18– NIE OTWIERAĆ”, a ta koperta umieszczona w zamkniętej, również nieprzeźroczystej kopercie formatu A4”, zaadresowanej na adres Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna zawierać następujące elementy:

1. dane oferenta tj. imię i nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, numer telefonu oraz – adres e- mail (jeśli posiada), wskazanie formy prawnej oferenta (jeżeli nie jest nim osoba fizyczna),

2. wskazanie Przedmiotu sprzedaży, który oferent chce nabyć,

3. proponowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej,

4. wskazanie rachunku bankowego do zwrotu wadium,

5. podpis oferenta (zgodnie z zasadami reprezentacji);

Do oferty należy załączyć:

1. w przypadku przedsiębiorcy – odpis z CEIDG lub odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS (informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS) albo odpis z innego właściwego rejestru, do którego wpisany jest oferent oraz odpowiednie zgody wymagane przez prawo lub umowę spółki (statut) lub inny akt o charakterze organizacyjnym oferenta albo oświadczenie oferenta, że zgody takie nie są wymagane,

2. dowód uiszczenia wadium;

3. oświadczenie oferenta, że:

• oferent zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

Cena: 76 773 zł brutto
Dodano: 3 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Krościenko nad Dunajcem
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]