Syndyk sprzeda działkę gruntową wraz z udziałem 2/14 w nieruchomości gruntowej, Sierpin

Opis:

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składników masy upadłości w postaci:

prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntową nr 118 o powierzchni 0,1642 ha położonej w miejscowości Sierpin gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW EL1E/00093051/3 przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg wieczystych, przy czym połowa – udział 1/2 w prawie własności przedmiotowej nieruchomości stanowi składnik masy w jednym postępowaniu upadłościowym, zaś druga połowa – udział 1/2 w prawie własności przedmiotowej nieruchomości stanowi składnik masy w drugim postępowaniu upadłościowym,
wraz z
udziałem 2/14 w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0899 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 227 o powierzchni 0,0016 ha oraz działki gruntowej nr 228/2 o powierzchni 0,0883 ha położonej w miejscowości Sierpin, gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW EL1E/00092809/5 przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, przy czym udział 1/14 w prawie własności przedmiotowej nieruchomości stanowi składnik masy w jednym postępowaniu upadłościowym, zaś drugi udział 1/14 stanowi składnik masy w drugim postępowaniu upadłościowym

2. Przedmiotowa oferta dotyczy sprzedaży powyżej wskazanych składników mas upadłości łącznie.

3. Łączną cenę wywoławczą ustala się na kwotę 37 737,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 00/100).

4. Operaty szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Operaty mogą zostać udostępnione również drogą elektroniczną.

5. Zainteresowani złożeniem oferty w pierwszej kolejności zobowiązani są zapoznać się ze szczegółowym regulaminem sprzedaży, który znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot. Regulamin może zostać udostępniony również drogą elektroniczną.

6. W przypadku zaakceptowania regulaminu sprzedaży, zainteresowani, winni złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.01.2024 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia ofert decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl

7. Oferent obowiązany jest złożyć odrębne oferty na nabycie poszczególnych udziałów w składnikach masy upadłości, przy czym nabycie składników masy upadłości wskazanych w pkt. 1 nastąpi na mocy jednego aktu notarialnego.

8. Oferowane ceny poszczególnych udziałów w składnikach masy upadłości (a tym samym cena łączna) nie mogą być niższe, od wartości wskazanych w pkt. 3 powyżej.

9. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadia, każde na odrębny udział w danym składniku masy upadłości, w terminie do dnia 02.01.2024 r., przy czym wysokość wadiów oraz numery rachunków bankowych, na które wadia należy wpłacić, wskazane zostały w szczegółowym regulaminie sprzedaży. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do każdej z ofert. Wadia nie podlegają zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.

10. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 03.01.2024 roku o godzinie 08:00.

11. W przypadku, gdy wpłyną oferty więcej niż od jednego oferenta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 03.01.2024 o godzinie 09:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w danej ofercie z postąpieniem wynoszącym odpowiednio 2 000,00 zł – w przypadku każdego z udziałów 1/2 w nieruchomości oraz 20,00 zł – w przypadku każdego z udziałów 1/14 w nieruchomości.

12. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru odrębnych ofert złożonych przez jednego oferenta. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę na zakup każdego z udziałów nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

13. Zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nastąpi we wskazanej przez syndyka kancelarii notarialnej z siedzibą w Gdańsku lub Gdyni.

14. Kupujący nabywa dane nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).

15. Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie faktycznym, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

16. Koszty notarialne ponosi nabywca z uwzględnieniem kosztów wykreślenia wierzycieli hipotecznych z księgi wieczystej działu IV.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

 

Cena: 37 737 zł brutto
Dodano: 11 maja 2022
Województwo:
Lokalizacja: Sierpin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]