Syndyk sprzeda działkę inwestycyjną

Opis:

Na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydziału XIV dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21.10.2021 r. sygn. XIV GUp 120/20 i na warunkach w nim określonych Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Surowy osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży za cenę nie niższą niż 70 000 zł nieruchomość gruntową zlokalizowaną w Pabianicach przy ul. Maksymiliana Barucha 32 c oraz ul. Maksymiliana Barucha 30 d (działki nr 15/1, 15/2, 19/1, 19/2), dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą nr LD1P/00054346/7.

Oferty zakupu należy składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia pod adresem: Kancelaria Adwokacka Andrzej Świąder – Kancelaria Syndyka ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 171, 90-553 Łódź (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Oferta zakupu winna zostać złożona w języku polskim w zaklejonej kopercie i zawierać dane oferenta wraz z jego adresem, oferowaną cenę zakupu nie niższą niż 70 000 zł, sposób i termin jej uiszczenia, oświadczenie o zapoznaniu się z stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wpłaconej na rachunek syndyka w Alior Bank S.A nr 45 2490 0005 0000 4000 9470 0816 pod rygorem odrzucenia oferty.

Oferta winna być podpisana przez składającego czytelnym podpisem.

Wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, którego oferta została wybrana od zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez syndyka.

Oferta ani żadne oświadczenie w niej zawarte nie może być złożone pod warunkiem.

Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyboru oferty.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium powinna zostać wpłacona i zaksięgowana na wskazanym wyżej rachunku bankowym najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Złożone oferty zostaną otworzone i rozpoznane w terminie 7 dni od końcowej daty przyjmowania ofert. Rozstrzygniecie co do wyboru oferty zostanie stwierdzone komisyjnym protokołem.

Informacje dotyczące dodatkowych warunków przetargu określonych w postanowieniu sędziego komisarza udzielane są pod numerem telefonu 608 385 052, e-mail.

Cena: 70 000 zł brutto
Dodano: 25 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pabianice, Maksymiliana Barucha
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]