Syndyk sprzeda działkę Ożarów

Opis:

Syndyk masy upadłości Edyty Dudek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 55/19 „of”) sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:
– prawo własności nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 309 położonej w miejscowości Ożarów, obręb ewidencyjny 13 – Ożarów, gmina Jastków, powiat lubelski, województwo lubelskie, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00072843/4, za cenę nie niższą niż 70% ceny oszacowania tj. 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest:
1) złożenie oferty w biurze syndyka Doroty Dobrowolskiej w Lublinie, ul. Budowlana 50 lok. 106, 20-469 Lublin, w terminie do 12 maja 2021r. do godziny 15.00, w zapieczętowanej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zapieczętowanej większej kopercie z adnotacją na obu kopertach: OFERTA – NIERUCHOMOŚCI– IX GUp 55/19 „of” z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ. Syndyk zastrzega, iż liczy się data wpływu oferty, a nie data wysyłki listem poleconym,
2) wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywołania. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Sprzedającego prowadzony w Banku Spółdzielczym w Wisznicach o numerze: 28 8055 0006 0500 3644 2005 0001.
Sprzedaż odbywać się będzie w oparciu o Regulamin sprzedaży.
Z Regulaminem sprzedaży, przedmiotem sprzedaży oraz operatem szacunkowym Oferenci mogą zapoznać się, po uprzednim uzgodnieniu terminu, w biurze syndyka w Lublinie, przy ul. Budowlanej 50 lok. 106, nr tel. 515 476 584, 515 476 638 oraz poprzez e-mail: dobrowolska.syndyk@wp.pl w dni robocze w godz. od 9.00-15.00. Syndyk zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na sprzedaż w całości lub części bez podania przyczyn, prawo przeprowadzenia licytacji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia.

Cena: 56 000 zł brutto
Dodano: 26 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ożarów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]