Syndyk sprzeda działkę rekr. z domkiem nad Pilicą

Opis:

Syndyk masy upadłości

Krzysztofa Gacparskiego w upadłości

sygn. akt XIX GUp 1078/20

sprzeda

 

w trybie z wolnej ręki

 

PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
zabudowanej drewnianym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym,
położonej przy ul. Relaksowej 12 w miejscowości Brzeźce,
stanowiącej działkę o nr ew. 827,  o pow. 720 m2, jednostka rejestrowa: G. 317, jednostka ewidencyjna: 140101_5 Białobrzegi – obszar wiejski, Obręb: 0003 Brzeźce, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie,
dla której Sąd Rejonowy w Grójcu VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za numerem RA2G/00003403/7

 

Przy czym syndyk informuje, iż w skład masy upadłości wchodzi ½ prawa własności przedmiotowej nieruchomości, zaś sprzedaż pozostałej 1/2 udziału syndyk przeprowadzi na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez właściciela tego udziału.

 

  • Opis przedmiotu sprzedaży: Nieruchomość zabudowana jest drewnianym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym (domkiem rekreacyjnym) o  powierzchni zabudowy 35 m2, wybudowanym w 1990 r. na działce o pow. 720 m2. Domek jest położony w miejscowości Brzeźce ok. 80 km od Warszawy, w kolonii podobnych domków rekreacyjnych, kilkaset metrów od starorzecza i głównego nurtu rzeki Pilicy.
  • Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie konkursu ofert, a w miarę potrzeby także aukcji ustnej.
  • Cena wywoławcza: 59.000,00 zł brutto za całe prawo własności
  • Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2021 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 18 maja 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
  • Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 18 maja 2021 r. włącznie wadium w kwocie 5.900,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
  • Termin otwarcia ofert: W dniu 19 maja 2021 r. o godz. 12:15 w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego (adres j.w.) syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.
  • Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.

Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać od Pełnomocnika Syndyka Tomasza Łukasiewicza, kontaktując na tel.: 693 103 727, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:  . Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Pełnomocnikiem

Cena: 59 000 zł brutto
Dodano: 29 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Brzeźce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]