Syndyk sprzeda działkę rolną 3,7900 ha w Nowej Wsi Wielkiej

Opis:

Syndyk Mas Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego i Bożeny Pradiuszyk – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 68/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki składników mas upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk w postaci przypadających Upadłym udziałów 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę ewid. nr 13/5 o pow. 3,7900 ha, położonej w miejscowości Nowa Wieś Wielka, gm. Lidzbark Warmiński, pow. lidzbarski, woj. warmińsko mazurskie, dla której prowadzona jest KW nr OL1L/00011703/8. Nieruchomość stanowi grunty rolne – głównie użytki orne, użytkowane rolniczo.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 05 grudnia 2022 r. godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do ww. Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert. Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jerzego Pradiuszyk o nr PL88*******025 1000 0092 8493 8900 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 68/21 – udziały w działce nr 13/5 Nowa Wieś Wielka”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 07 grudnia 2022 r. o godz. 10:30. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie Aukcji wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży zostały wyrażone w Operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka z dnia 2 listopada 2021 r., który to operat zostanie udostępniony do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com.
Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziałów w prawie współwłasności ww. nieruchomości, są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.
Przez wzgląd na przeznaczenie nieruchomości, której dotyczy Przedmiot sprzedaży, jak też z uwagi na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży zastosowanie może mieć ustawa w z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 r. – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługującego z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz uzgodnienie terminu dokonania oględzin nieruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 80 000 zł brutto
Dodano: 22 listopada 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Nowa Wieś Wielka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]