Syndyk sprzeda działkę rolną.

Opis:

Syndyk Masy Upadłości ZUTD M.A.M. GÓRAL sp. j. w upadłości z siedzibą w Otwocku zaprasza do udziału w przetargu na nabycie zespołu nieruchomości.

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 9 i 24/10, o łącznej powierzchni 4.290 m2, położonej w mieście i gminie Otwock, powiecie otwockim, woj. mazowieckim, przy ul. Lelewela 41, obręb 0056, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr. KW: WA1O/00000179/1.

2. Cena wywoławcza za przedmiot przetargu wynosi 322.360,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych zero groszy) brutto (transakcja zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług).

3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie wadium w wysokości 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych zero groszy) na rachunek masy upadłości w Banku Millenium S.A. o nr: 79 1160 2202 0000 0004 8350 2090, z zastrzeżeniem, że Syndyk uznaje ten warunek za spełniony, jeśli Syndyk potwierdzi wpływ wadium na rachunek bankowy masy upadłości w dniu otwarcia ofert.

4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 28 grudnia 2021 r., w Biurze Syndyka pod adresem: Syndyk Masy Upadłości ZUTD M.A,M. GÓRAL sp. j. w upadłości, ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02 – 587 Warszawa lub przesłać je na adres Biura Syndyka listem poleconym (decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka a nie data jej nadania oferty).

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 grudnia 2021 r., w Biurze Syndyka pod adresem: ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02 – 587 Warszawa, o godz. 10.00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności przybyłych oferentów.

6. Oferta winna zawierać m.in. oświadczenie oferenta o zaakceptowaniu i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu ustalonych w regulaminie przetargu sporządzonym w dniu 29 listopada 2021 roku.

7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu sporządzonym w dniu 29 listopada 2021 roku.

8. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu, w tym regulamin przetargu uzyskać można w Kancelarii Syndyka przy ul. Wiktorskiej 65, 02 – 587 Warszawa tel. (22) 843-44-12, w godz. 09:00-17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Kontakt:
Syndyk Michał Meissner
tel: (22) 843-44-12

Cena: 322 360 zł brutto
Dodano: 14 grudnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Otwock
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]