Syndyk sprzeda działkę rolno leśną w okolicach Siedlec

Opis:

Syndyk w drodze konkursu ofert wyłoni oferenta na zakup składnika masy upadłości.

Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej i leśnej położonej w miejscowości Łączka, gmina Kotuń, powiat Siedlecki. Działka nr ewidencyjny 295.
Działka położona w połowie drogi między Siedlcami, a Mińskiem Mazowieckim

Powierzchnia działki: 4,0918 ha.

Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr SI1S/00111452/4.

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym jest sprzedażą egzekucyjną. Tym samym nabywca udziału w nieruchomości nie odpowiada za zobowiązania upadłego.

Rzeczoznawca majątkowy Pan Marek Mitrofaniuk dokonał wyceny : 24.000,00 złotych

Do oferty winien być dołączony dowód wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 złotych. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy prowadzony na potrzeby postępowania upadłościowego nr 76 1090 2688 0000 0001 4650 1838. Odbiorcą przelewu jest: Paweł Choina syndyk Tadeusza Kulesza, ul. Struga 19, 21-040 Świdnik

Oferty należy składać korespondencyjnie na adres biura syndyka ul. Struga 19, 21-040 Świdnik w terminie do 08.01.2021 roku. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w biurze syndyka w dniu 12.01.2021r. o godz. 10.00.

W ofercie należy podać dokładne dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, PESEL lub nr KRS, NIP lub inne dane identyfikacyjne). Do oferty proszę dołączyć nr telefonu i adres poczty email.

Aż do momentu sprzedaży zastrzega się prawo odwołania sprzedaży bez podania przyczyn. Wówczas syndyk dokonuje zwrotu wadium wszystkim oferentom.

W przypadku wpływu dwóch lub większej ilości ofert syndyk dopuszcza możliwość zorganizowania licytacji. W licytacji wezmą udział przybyli oferenci, którzy złożyli ważne oferty.

W załączeniu:
1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości.
2. Operat szacunkowy dz. nr 295

Cena: 13 200 zł netto
Dodano: 27 sierpnia 2020
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Łączka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]