SYNDYK sprzeda działkę, ul. Szybowcowa w Kielcach

Opis:

Syndyk masy upadłości Zygmunta Kundery ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kielcach, ul. Szybowcowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 705/2 o powierzchni 1100 m², dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę oznaczoną KI1L/00092907/6 (obręb 266101_1.0007 Kielce, gm. Kielce, pow. m. Kielce, woj. świętokrzyskie).

 Cena minimalna dla przedmiotu sprzedaży wynosi 21.626,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych).

Operat szacunkowy przedmiotu sprzedaży oraz Regulamin postępowania na sprzedaż z wolnej ręki są dostępne u syndyka – mail do kontaktu: tomasz.s.piatek@gmail.com.

Postępowanie na sprzedaż z wolnej ręki ma charakter pisemny, ofertowy.

Pisemne oferty należy składać przesyłką pocztową, listem poleconym albo przesyłką kurierską w zamkniętych opieczętowanych kopertach z napisem: „Oferta na zakup nieruchomości sygn. akt V GUp 91/21” w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku do godziny 15:00 na adres: r. pr. Tomasz Piątek – Syndyk, ul. Jagiellońska 74 lok. 18, 25-734 Kielce.

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu na sprzedaż nieruchomości jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł na konto masy upadłości.

Kryterium wyboru nabywcy będzie najwyższa zaoferowana cena.

Cena: 21 626 zł brutto
Dodano: 24 stycznia 2022
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]